Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling: Förslag till nytt statligt strövområde vid polcirkeln

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2024 15.06
Pressmeddelande
Kuva Vaattunkikankaan yltä ja silta
Kuva: Jaakko Posti

Området längs med ån Raudanjoki i Rovaniemi, kring forsarna Vaattunkiköngäs och Vikaköngäs, har länge varit ett populärt rekreationsområde. Nu föreslås det att området officiellt blir statens strövområde i enlighet med den nationella strategin för friluftsliv. Det förra statliga strövområdet som inrättades var Evois strövområde 1994. Utlåtanden om utkastet till förordning om inrättandet av Polcirkelns strövområde kan lämnas till den 22 april.

Idag finns det fem statliga strövområden: Kylmäluoma, Iso-Syöte, Ruunaa, Ule träsk och Evio. Enligt lagen om friluftsliv kan ett strövområde inrättas på statens mark om det är av avsevärd allmän betydelse för idkande av friluftsliv. När ett område blir ett officiellt strövområde möjliggör det långsiktig utveckling av friluftslivet och naturturismen samt bättre samordning av olika slags användning av skogen.

Polcirkels strövområde präglas av ån Raudanjoki och dess forsar, de skogbevuxna fjällen och aapamyrarna som breder ut sig mellan dem. Området, som ligger längs med riksväg 4, inte långt från Rovaniemi centrum, flygfältet och polcirkeln, har redan länge varit ett populärt rekreations- och friluftsområde och besökarantalet att vuxit i jämn takt. Under 2023 gjordes 110 000 besök i området. Området är redan allmänt känt under namnet Polcirkelns strövområde fastän det inte har officiell status som statens strövområde enligt lagen om friluftsliv.

Friluftslivet och naturturismen har utvecklats i området sedan 1990-talet. I Forststyrelsens naturresursplan för Västra Lappland 2006 inrättades ett prioriterat turismområde i området Polcirkeln-Vikajärvi. Det finns sammanlagt ca 30 kilometer vandringsleder och naturstigar och ca 10 kilometer snöskoterleder. Genom området löper dessutom en kanotled från Kalliosalmi till Olkkajärvi.

Som helhet bedöms de ekonomiska effekterna och sysselsättningseffekterna av inrättandet strövområde bli klart positiva. De viktigaste faktorerna är ökade inkomster från fastighetsaffärer samt områdes ökade attraktionskraft till följd av statens långsiktiga satsningar på friluftsinfrastrukturen.

Genomförandet av det nationella strategin för friluftsliv

Ett av syftena med att inrätta Polcirkelns strövområde är att uppdatera hela friluftsmodellen och -varumärket i enlighet med den nationella strategin för friluftsliv. Tanken är att friluftsområdena i högre grad än skyddsområdena ska erbjuda ett mångsidigt utbud av aktiviteter och olika slags möjligheter att röra sig i naturen, att utöva hobbyer och ordna evenemang för olika användargrupper. För att detta ska vara möjligt behövs det att företag erbjuder mångsidiga tjänster och att Forststyrelsen upprätthåller friluftsinfrastrukturen.

”Grundförutsättningen för allt detta är en attraktiv natur och en hållbar användning av den. I statens strövområden samordnas olika slags användning av skogen – rekreation och vildmarksaktiviteter, skogsbruk och naturskydd. Målet med de skogliga åtgärderna på Polcirkelns strövområde är att främja förutsättningarna för rekreation, att öka den biologiska mångfalden och att värna om landskapet”, säger Ville Schildt som är konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt lagen om friluftsliv ska skogsbruk, jakt och fiske samt annat nyttjande av jord- eller vattenområde ordnas så i statens strövområden, att friluftslivets behov tillgodoses i tillräcklig utsträckning. I renskötselområden ska det fästas särskild uppmärksamhet vid att renskötseln inte får försvåras väsentligt.

Det är statsrådet som beslutar om inrättandet av strövområden och om grunderna för deras användning. 

Utlåtanden kan lämnas till jord- och skogsbruksministeriet under de kommande fyra veckorna. Vi ber er sända era utlåtanden senast den 22 april 2024 i första hand per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi eller per post till adressen Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden som sänds elektroniskt ska vara i pdf-, Word- eller rtf-format. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden, ni får gärna vidarebefordra informationen om remissbehandlingen.

Besökare i Polcirkelns strövområde, utvecklingen 2015–2023

På andra webbplatser:
 

Polcirkelns strövområde

Nationell strategi för friluftsliv 2030
 

Mer information:


Ville Schildt
konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi
0295 162 190

Jyrki Tolonen
kontaktchef, Forststyrelsen
fornamn.efternamn@metsa.fi
0400 388 609

 

Förvaltningsområde Landsbygd Natur och klimat Naturresurser Skogar Vilt