Hoppa till innehåll
Media

Samarbete en förutsättning för framgång – Mandatperioden för forumet Gemensamt matbord är över och medlemmarna hoppas att initiativen ska få en fortsättning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2023 14.36 | Publicerad på svenska 9.5.2023 kl. 14.44
Nyhet

Diskussionsforumet Gemensamt matbord, som grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Marins regering, har varit aktivt under regeringsperioden (11.11.2019–31.3.2023). Det arbete som forumet har utfört och de riktlinjer som det har stakat ut ger goda utgångspunkter för framtida arbete.

Forumets medlemmar bedömer att mandatperiodens arbete har lyckats i genomsnitt väl. Berömligt betyg får den utredning som gjordes om livsmedelsexporten, det internationaliseringsprogram för livsmedelssystemet som skapades utifrån utredningen och arbetet för att sammanfatta den finländska matkulturen. Lyckade var också den framtidsbild som utarbetades för det finländska livsmedelssystemet till 2030 och den vision för ett gemensamt livsmedelssystem som togs fram. Mer satsningar efterlystes i synnerhet för att främja uppskattningen av maten och för att fastställa de långsiktiga ramarna för livsmedelskedjan.

I fråga om dessa är arbetet oavslutat. Så omfattande helheter kan främjas endast genom långsiktigt samarbete mellan alla aktörer i livsmedelssystemet.

-    Under den kommande regeringsperioden är det viktigt att det för hela livsmedelssystemet utarbetas ett mål- och åtgärdsprogram där man fastställer målen för den inhemska jordbruksproduktionen och dess utveckling och stakar ut riktlinjer för livsmedelspolitiken till 2040, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio

-    Brett samarbete är nödvändigt för att ord ska bli handling, fortsätter hon.

Under forumet Gemensamt matbords mandatperiod inträffade covid-19-pandemin, som gjorde att matens samhälleliga betydelse framhävdes. Gemensamt matbord utarbetade snabbt en lista över åtgärder som behövs för att upprätthålla försörjningsberedskapen. En tryggad självförsörjning av livsmedel och en livskraftig landsbygd är grunden för övergripande säkerhet och resiliens. Förutsättningar för att det finländska livsmedelssystemet ska utvecklas är investeringar, ett stabilt kunskapsunderlag och brett samarbete.

En hållbar produktion och konsumtion av livsmedel är en central del av en resurssmart framtid. I fortsättningen kan fossila importerade insatsvaror ersättas med hjälp av cirkulär ekonomi. Genom cirkulär ekonomi kan man minska utsläppen i miljön och begränsa klimatförändringarna samt främja den biologiska mångfalden och anpassningen till klimatförändringarna.

Även medierna har en stor roll i att främja diskussion kring maten. Maten berör oss alla – varje dag.

Arbetet i diskussionsforumet Gemensamt matbord har baserat sig på regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Målet för dess arbete var att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intressen.

Ett ytterligare mål var att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Arbetsgruppens arbete pågick hela regeringsperioden.

Ytterligare Information:

Konsultativ tjänsteman Minna Huttunen, p. 029 5162 384

Specialsakkunnig Riikka Knaapi, p. 029 5162 001