Hoppa till innehåll
Media

Sammanfattningar av remissvaren om utkastet till lag om djurvälfärd har publicerats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 9.51
Pressmeddelande

Ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om djurvälfärd var på remiss den 4 november 2021–14 januari 2022. Det kom in sammanlagt 476 remissvar. Av dessa hade 160 lämnats av intressentgrupper och 316 av privatpersoner.

I remissvaren från intressentgrupperna understöddes ett förbud mot att bygga nya båsladugårdar och grisningshäckar. Flera remissinstanser önskade att nötkreaturen ska rastas och få utökade möjligheter till betesgång. I fråga om avskaffandet av kirurgisk kastrering av grisar önskade köttindustrin och producentorganisationerna att det bör ske på frivillig väg. Övriga remissinstanser ansåg att det bör föreskrivas som obligatoriskt att avskaffa kirurgisk kastrering. Det inkom mycket respons om kravet på kontinuerlig tillgång till vatten på permanenta djurhållningsplatser för däggdjur och fåglar. Remissinstanserna kommenterade i synnerhet de undantag som föreslagits i fråga om tillgången till vatten. En del önskade fler undantag, medan andra önskade färre. 

Intressentgrupperna understödde de föreslagna bestämmelserna om begränsning av valp- och kattfabriker och handel med valpar och kattungar. Den planerade skyldigheten för veterinärer att anmäla ingrepp som utförs för att korrigera ärftliga defekter hos hundar och katter ansågs också behövas. Många intressentgrupper framförde dessutom önskemål om att det ska föreskrivas bestämmelser i lag om transport av upphittade djur.

I de remissvar som privatpersoner lämnat ansågs propositionen vara otillräcklig med tanke på djurvälfärden. Mest kritik riktades mot att pälsdjursuppfödning ska vara tillåten. En del förhöll sig också negativa till uppfödning av djur i bur, och det framfördes kritik mot att befintliga båsladugårdar och grisningshäckar ska få användas. Det framfördes också önskemål om ett förbud mot kirurgisk kastrering av grisar. En del av de som yttrat sig ansåg att kastrering kan tillåtas, om grisen ges lokalbedövning eller sövs ned i samband med åtgärden. I remissvaren föreslogs också att alla djur ska ha kontinuerlig tillgång till dricksvatten. Det önskades att nötkreatur ska ha möjlighet till utevistelse eller betesgång året om. En betydande del av de som lämnat remissvar ansåg att det bör föreskrivas i lag att djur har ett egenvärde. Det framfördes kritik mot förslaget att nya djurarter tillåts hållas som produktionsdjur. Det krävdes mer resurser för djurskyddstillsynen. I remissvaren från privatpersoner upprepades många av de krav som djurskyddsorganisationerna lyfte fram i sina remissvar.

För närvarande gås remissvaren igenom vid ministeriet. Ministeriet har också fört diskussioner med intressentgrupperna om avskaffande av den kirurgiska kastreringen av grisar. Nu återstår att göra behövliga ändringar i propositionen, och avsikten är att den ska lämnas till riksdagen senast i slutet av sommaren. 

Länkar:

Referat av remissvaren från intressentgrupper (på finska)
Referat av remissvaren från privatpersoner (på finska)
Sammanställning av alla remissvar från intressentgrupperna (på finska)

Mer information:

Tiina Pullola, specialsakkunnig, tfn 0295 162 108
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 162 439

 

Djur och växter Lagstiftning