Hoppa till innehåll
Media

Finland satsar på fiskeövervakningen i Östersjöns centralbassäng

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 11.50
Pressmeddelande
Bild: Jussi Santala

Jord- och skogsbruksministeriet, Gränsbevakningsväsendet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland deltog 9.3.–20.3.2019 i en gemensam fiskeövervakningsinsats på södra Östersjön. Fokuset låg på övervakningen av laxfisket samt trålfisket efter strömming och skarpsill.

Övervakningsinsatsen som finansierades av Finland, siktade till effektivare övervakning av i synnerhet laxfisket. Insatsen samordnades av Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA). En samordnare som företrädde byrån deltog också i insatsen.

Gränsbevakningsväsendet bidrog till insatsen genom att ställa bevakningsfartyget Tursas med besättning till deltagarnas förfogande. Utöver Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals inspektörer deltog en estnisk och en tysk inspektör i samarbetet. Det multinationella samarbetet mellan myndigheterna lyckades bra.

Vädret var utmanande, hård vind och sjögång försvårade övervakningen. De kontrollerade fartygen var trålare och det som inspektörerna särskilt kontrollerade var förhållandet mellan strömming och skarpsill i fångsten samt fångstrapporterna. Kontrollerna visade tecken på felbedömning av artförhållandena.

Internationella havsforskningsrådet ICES bedömer att år 2017 felrapporterades 30 500 laxar som havsöringar. Enligt preliminära bedömningar steg mängden felrapporterad lax i fjol upp till 40 000 laxar.

– Finland har nu på både politisk nivå och tjänstemannanivå vidtagit alla åtgärder för att det under senaste åren ökade olagliga laxfisket ska fås under kontroll på södra Östersjön, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

På Finlands initiativ fastställde EU i höstas förbudet mot djuphavsfiske efter havsöring, vilket gör att laxfångster inte kan  rapporteras som fångster av havsöring. Fiskeövervakningens experter har i år följt upp fiskefartygens rörelser och fångster. I synnerhet de fartyg som sannolikt tidigare lämnat felaktiga rapporter har varit under luppen. Enligt kontrollinformationen ser det ut att dessa fartyg varit mycket mindre verksamma och att fångsterna minskat avsevärt i år.

Även informationen från havsövervakningen visar samma resultat. Vid kontrollerna på södra Östersjön i fjol uppdagades regelstridig felaktig rapportering av laxfångster. Under Tursas kontrollresa noterades dock inte sådan verksamhet på fartyg som hör till denna målgrupp. Vid havsövervakningsinsatsen tidigare i februari observerades inte heller felrapporterande fiskefartyg.

– Den effektiviserade övervakningen av laxfisket ska fortsätta, men tills vidare tyder all information på att åtgärderna har haft effekt och att det olagliga laxfisket har minskat, säger Risto Lampinen, fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

De gemensamma övervakningsinsatserna på Östersjön har pågått sedan år 2007. Den effektivare övervakningen har avsevärt minskat antalet förseelser och brister i rapporterna.  Övervakningsinsatserna har också harmoniserat EU-ländernas övervakningsprocesser och ökat övervakningens trovärdighet.

Mer information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2458, risto.lampinen(at)mmm.fi

Mikko Hirvi, kommendörkapten, Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427011, mikko.hirvi(at)raja.fi

Paavo Suominen, fiskerimästare, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022672 paavo.suominen(at)ely-keskus.fi

Fiskar Jari Leppä Laxens år