Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förvaltningsplan för skogsrenstammen har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2023 13.42
Pressmeddelande
Bild: Jaakko Alalantela

Målen för förvaltningsplanen för skogsrenstammen är att hålla skogsrenstammen på en lämplig nivå, att stärka stammen och att på längre sikt förena delstammarna i Suomenselkä och Kajanaland. Remissyttranden om utkastet till uppdaterad förvaltningsplan kan lämnas till och med den 12 juni 2023.

Genom åtgärderna i förvaltningsplanen vill man säkerställa att de livsmiljöer som är livsviktiga för skogsren räcker till och håller hög kvalitet. Även flerartsförvaltning och dess betydelse är mer framträdande i förvaltningsplanen än tidigare. I förvaltningsplanen lyfts det fram aktuella hot mot och utmaningar för skogsrenstammens livskraft. I synnerhet förändringarna i markanvändningen till följd av vindkraftsutbyggnad och den dominerande ställningen hos stammar av stora rovdjur i växelverkan mellan hjortdjur och rovdjur innebär en utmaning. Också skogsrenens spridning norr om Ule älv nära renskötselområdet kommer att kräva snabba åtgärder för att skydda skogsrenens arvsmassa.

Förvaltningsplanen för skogsrenstammen är en uppdatering av planen från 2007. I förvaltningsplanen har man beaktat de senaste forskningsrönen, skogsrenstammens senaste utveckling och de stamförvaltningsåtgärder som genomförts hittills. Förvaltningsplanen har uppdaterats av Finlands viltcentral inom ramen för projektet MetsäpeuraLIFE 2020–2022.

Ett utkast till förvaltningsplan är nu på remiss. Remissyttranden kan lämnas till och med den 12 juni 2023.

Begäran om remissyttranden och förvaltningsplanen för skogsrenstammen 

Ytterligare information 

Ida Anomaa, sakkunnig, tfn 0295 162 364, ida.anomaa@gov.fi

Djur och växter Vilt