Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av finansiering för projekt för utveckling av naturvården som främjar skogarnas biologiska mångfald har inletts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2023 14.00
Pressmeddelande
skog

De landsomfattande projekten för att utveckla naturvården bidrar till att genomföra och uppnå målen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst finansiering för projekt som har som mål att utveckla naturvården i skogarna och därigenom främja den biologiska mångfalden i torvmarksskogar och hos lövträd samt livsmiljöer som lämpar sig för talltita och tofsmes. Ansökningar om finansiering ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 december 2023.

För utvecklingsprojekten reserveras årligen sammanlagt cirka 260 000 euro. Avsikten är att 2-3 projekt ska inledas under början av nästa år. Det är också möjligt att projekten kan beviljas finansiering 2025 om det i statsbudgeten anvisas de anslag som behövs.

Projektförslag kan lämnas in om tre olika teman som gäller skogsnaturens biologiska mångfald

Ansökningsomgången har tre mål som främjar skogarnas biologiska mångfald. Förslag kan lämnas om sådana projekt som utvecklar naturvården i skogarna och som hänför sig till talltitor och tofsmesar, torvmarksskogar eller ädla lövträd.

Naturvård och planering av miljöer för talltita och tofsmes 

De strukturella drag i skogar som är viktiga för talltita och tofsmes är gamla träd, murkna träd och lövträd. Dessa fågelarter lider av att skogslandskap splittras. De strukturella dragen som är viktiga för talltita och tofsmes gynnar även många andra arter som är på tillbakagång och som trivs i gamla skogar. Syftet med projektet är att utreda och främja naturvårds- och skogsvårdsmetoder för att förbättra dessa fågelpopulationers tillstånd. 

Utveckling av naturvården i torvmarksskogar 

Den biologiska mångfald som är typisk för torvmarksskogar präglas av en kombination av de strukturella dragen hos trädbeståndet och de torvmarksegenskaper som orsakas av en hög grundvattennivå. Det behövs mer information om hur en aktiv naturvård främjar den biologiska mångfalden i odikade och dikade torvmarksskogar som används för virkesproduktion. Syftet med projektet är att öka kunskapen om naturvårdsåtgärdernas konsekvenser för mångfalden i odikade och dikade torvmarksskogar som används för virkesproduktion samt att i praktiken utveckla naturvårdsåtgärder som ökar mångfalden i torvmarksskogar. 

Naturvård av ädla lövträd och trädbestånd med ädla lövträd 

I Finland växer de ädla lövträden vid den nordliga gränsen av sitt utbredningsområde. Klimatförändringarna förutses gynna en ökning och utbredning av de ädla lövträden. Både levande och döda ädla lövträd är nyckelarter som erbjuder en livsmiljö för många följearter. Syftet med projektet är att utveckla praktiska lösningar och metoder för naturvård av ädla lövträd och trädbestånd med ädla lövträd. 


Utlysningen har publicerats i tjänsten Sokunderstod.fi. Du hittar mera information om utlysningen och dess teman samt anvisningar och ansökningsblanketter på jord- och skogsbruksministeriets webbplats mmm.fi/metso-ohjelman-hankelomakkeet (på finska) 

Du kan även läsa om tidigare och pågående projekt för utveckling av naturvården inom METSO-handlingsplanen (på finska).

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 160 304, fornamn.efternamn@gov.fi 

Kaisu Aapala, äldre forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 342 088, fornamn.efternamn@syke.fi

METSO-handlingsplanen baserar sig på frivillighet och ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. Inom ramen för METSO-handlingsplanen utförs också naturvårdande åtgärder som inte medför några kostnader för markägaren. Till handlingsplanen hör i enlighet med statsrådets principbeslut forsknings- och utvecklingsverksamhet som bidrar till METSO:s mål. METSO-handlingsplanen är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt.