Hoppa till innehåll
Media

Vandringshindren i Vehkajoki har tagits bort

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2023 8.00 | Publicerad på svenska 9.10.2023 kl. 12.53
Pressmeddelande

I Vehkajoki, en älv som mynnar ut i Finska viken i Fredrikshamns stad, har man redan länge vidtagit åtgärder för att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden. Nu har de sista vandringshindren i Vehkajoki rivits och vandringsfiskar som förökar sig i strömmande vatten kan fritt vandra upp i älven. En långsiktig utveckling av älven har möjliggjorts genom samarbete mellan lokala aktörer, Fredrikshamns stad och andra myndigheter.

Jord- och skogsbruksministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralens gemensamma pressmeddelande

Vehkajoki är en av de älvar som mynnar ut i östra Finska viken och som tidigare har haft ett starkt havsöringsbestånd. Situationen i älven har dock länge varit dålig när det gäller öring och andra vandringsfiskar. Liksom i många andra strömmande vattendrag har fiskarnas naturliga livscykel hindrats av bland annat vandringshinder, ändringar i markanvändningen och rensning av älvfåror. För närvarande är vattenkvaliteten i älven tillräckligt god med tanke på fiskbeståndet. Man har iståndsatt lekplatser för fiskarter som leker i strömmande vatten, planterat ut öring och undanröjt vandringshinder som hindrar olika organismer från att stiga upp i älven. Utöver öring kan man förvänta sig att vandringssik, nejonöga och vimma kommer att börja trivas i Vehkajoki i större utsträckning än tidigare.

- Iståndsättningen och återställningen av Vehkajoki är ett bra exempel på det långvariga arbete som gjorts för att utveckla de älvar som mynnar ut i östra Finska viken. Som ett resultat av tjugo års arbete är älven nu fri från vandringshinder, och iståndsättningen av älvfårorna möjliggör vandringsfiskarnas förökning. Det kommer att bli mycket intressant att följa hur fiskbeståndet utvecklar sig under de kommande åren – de senaste resultaten verkar redan lovande, säger Vesa Vanninen, fiskerimästare vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.   

Åtgärderna har genomförts i samarbete mellan lokala aktörer, Fredrikshamns stad och andra myndigheter. Till exempel har delägarlagen i området varit aktiva förespråkare för iståndsättning av älven och genomfört iståndsättningar med talkokraft. I år revs älvens sista vandringshinder i dammarna i Myllykoski och Koivuniemenkoski. Fredrikshamns stad och enheten för fiskeritjänster vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland finansierade åtgärderna i Myllykoski, och Vehkajärvi delägarlag hade en central roll som sökande av vattenhushållningstillstånd för åtgärden. Åtgärderna i Koivuniemenkoski finansierades via Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. Statens deltagande i finansieringen har möjliggjorts av jord- och skogsbruksministeriets program NOUSU för att återställa vandringsfiskbestånd. Det konkreta genomförandet av båda projekten planerades av ansvarsområdet för miljö hos närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, som också var byggherre.  

- För Fredrikshamns stad är det viktigt att utveckla älven och satsa på den. Staden har redan tidigare i samarbete med andra myndigheter gjort ändringar i vandringshindret längst ner, Töytäri grunddamm, så att fiskar kan simma igenom den. Iståndsättning av strömmande vatten ingår i stadens miljöskyddsåtgärder och i utvecklingen av regionens livskraft, konstaterar Tapio Glumoff, miljöchef för Fredrikshamns stad.

Bland älvarna som mynnar ut i östra Finska viken har motsvarande åtgärder vidtagits även i Vaalimaanjoki och Summanjoki. I dessa tre vattendrag har man i samarbete mellan olika aktörer rivit sammanlagt 13 hinder som i betydande grad påverkat fiskens vandring. Även i framtiden förutsätter iståndsättningen av älvar ett starkt samarbete mellan olika aktörer.

- Att vandringshindren i Vehkajoki har rivits är ett exempel på hur man kan åstadkomma en betydande förändring genom gott samarbete mellan flera aktörer. Regeringen har förbundit sig till att återställa vandringsfiskbestånden. Vid höstens budgetmangling beslutade man om permanent finansiering för programmet NOUSU som inletts av jord- och skogsbruksministeriet, berättar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.  

Mer information:

  • Vesa Vanninen, fiskerimästare, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 029 502 9095
  • Markus Tapaninen, vattendragsplanering, närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 029 502 9292
  • Tapio Glumoff, miljöchef, Fredrikshamns stad, tfn 040 511 9819
  • Perttu Tamminen, projektkoordinator, programmet NOUSU, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 438 2179


Programmet för att återställa vandringsfiskbestånd NOUSU