Hoppa till innehåll
Media

Vattentjänstlagstiftningens funktion ska bedömas före utgången av maj

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2020 9.05 | Publicerad på svenska 23.2.2020 kl. 12.25
Nyhet
Ledningsgruppen för den nationella vattentjänstreformen sammanträdde i Helsingfors. Från vänster Osmo Seppälä (Vattenverksföreningen), Jarkko Rapala (SHM), Ari Kangas (MM), Minna Hanski (JSM), Riitta Syvälä (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland), ordförande Jaana Husu-Kallio (JSM), Karoliina Laakkonen-Pöntys (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten), Jyrki Hakola (Försörjningsberedskapscentralen) och Paavo Taipale (Kommunförbundet)

Den nationella reformen av vattentjänsterna inleds med ett förberedande projekt som ska bedöma hur lagstiftningen om vattentjänster och de författningar som har samband med den fungerar. Avsikten är att bedömningen är klar före utgången av maj. Vidare tar man fram riktlinjer för en utredning som ska undersöka vilka erfarenheter andra europeiska länder har av övervakningen av vattentjänstverkens ekonomi och verksamhet.

Ledningsgruppen för projektet Nationella vattentjänstreformen, som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet, har sammanträtt för första gången. Vid mötet i Helsingfors den 5 februari diskuterade gruppen projektets mål.

– Även om debatten om vem som äger vattentjänsterna går het, är till exempel gamla vattentjänstnät och brist på kompetens och resurser de akuta utmaningarna. Målet med projektet är att skapa en gemensam syn på hur man ska ta itu med dessa utmaningar och se till att alla har fungerande vattentjänster, säger ledningsgruppens ordförande, kanslichef Jaana Husu-Kallio.

En viktig utgångspunkt för reformen är att säkerställa att vattentjänsterna fungerar även i fortsättningen. Man har inte heller glömt bort cirkulär ekonomi, anpassning till och bekämpning av klimatförändringen och export av finländskt vattenkompetens.

Ledningsgruppen diskuterade nödvändiga åtgärder. Gruppen var enig om att det bästa slutresultatet inte uppnås endast genom att man lägger till skyldigheter i vattentjänstlagstiftningen. Därtill behöver man incitament för att kunna uppnå målet om bättre vattentjänster.

Före sommaren ska vattentjänsterna analyseras ur flera synvinklar

Ledningsgruppen beslutade starta ett förberedande projekt. Det ska skapas en projektgrupp som kommer att bedöma hur vattentjänstlagstiftningen och de författningar som har samband med den fungerar. Bedömningen blir klar senast den 31 maj 2020. Projektgruppen utarbetar också riktlinjer för en utredning som ska undersöka vilka erfarenheter andra europeiska länder har av övervakningen av vattentjänstverkens ekonomi och verksamhet.

Utredningen om kriterierna för goda vattentjänster som Vattenverksföreningen beställt är redan i gång. Avsikten är att arbetet med kriterierna resulterar i en vision som ligger till grund för programmet för den nationella vattentjänstreformen. Programmet förväntas vara klart senast den 31 oktober 2020.

I syfte att bereda programmet kommer man att på bred front kartlägga vattentjänstaktörernas, myndigheternas, företagens och forskningsinstitutens synpunkter på de viktigaste utmaningarna i branschen och sätten att lösa dem.

Under våren 2020 ordnas bland annat följande evenemang: Närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och tillsynsuppgifter och vattentjänstreformen (Koli 17 – 18.3.2020), Cirkulär ekonomi och samarbete med aktörerna inom avfalls- och energisektorn (Tammerfors 27.3.2020) samt Verkens ekonomi, eftersatta underhåll och egendomsförvaltning (Helsingfors 4.6.2020).

Enligt ledningsgruppen kommer man att informera om projektets framsteg så öppet som möjligt. I sociala medier diskuteras projektet under hashtaggen #vesihuoltouudistus.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, ledningsgruppens ordförande, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910, fornamn.efternamn@mmm.fi
Minna Hanski, visionsgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2360, fornamn.efternamn@mmm.fi

Läs mer:
Pressmeddelande: Den nationella reformen av vattentjänsterna ska trygga framtida vattenförsörjning

Nationella vattentjänstreformen Vatten