Hoppa till innehåll
Media

Höjningar av EU-bidrag och nordligt stöd 2018 fastställda - sammanlagt 20 miljoner euro större utbetalningspost i december

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.29
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag den 5 december höjningarna av EU:s direkta stöd och det nationella nordliga stödet som betalas ut i december. På grund av torkan i somras och de långvariga lönsamhetsproblemen är utbetalningsposten av EU-bidragen för mjölkkor och nötkreatur i år cirka 13 miljoner euro större än planerat. Av denna summa går omkring 2/3 till stödområde AB i Södra Finland.

I samband med det nationella krispaketet som regeringen bestämt tidigare om, ska det nordliga stödet för mjölk höjas, förskottsbetalningarna av det nordliga husdjursstödet kompletteras för i år och för vårvete ska betalas nordligt arealbaserat stöd. Genom dessa ändringar kompletteras det nordliga stödet med sammanlagt 7,5 miljoner euro. Utöver de andra krisåtgärderna ska de här fastställda stödändringarna också underlätta gårdarnas svåra likviditetsläge.

EU:s direkta stöd som betalas ut i december

De direkta EU-stöd som betalas till jordbrukarna i december uppgår sammanlagt till närmare 480 miljoner euro. Största delen av summan är grundstöd som betalas ut enligt stödrättigheter och areal. Enligt systemet med EU:s helfinansierade direkta stöd får gårdarna också förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och produktionskopplade stöd.

Det produktionskopplade EU-stödet uppgår till högst 102 miljoner euro. Av denna summa upptar bidraget för nötkreatur ungefär 86 miljoner euro. Av detta riktas ca 2/3 till stödområde AB i Södra Finland där för mjölkkor och andra nötkreatur betalas enbart EU-bidrag för nötkreatur. Första posten av dessa bidrag, som betalas ut i december, uppgår i år undantagsvis till 85 procent i stället för 70 procent. Anledningen är likviditetsproblemem på grund av förra sommarens torka.

Eftersom den första utbetalningsposten för de bidragsberättigande nötkreatur som hållits på gården under tiden 1.1 - 15.8.2018 är undantagsvis hög, kan detta leda till återkrav hos vissa stödsökande i samband med utbetalningen av slutposten i juni 2019. Sådana jordbrukare är till exempel de som slutat hålla djur under slutet av året eller som minskat djurantalet betydligt. Bidraget för slaktkvigor samt bidraget för får och getter som är EU-djurbidrag, fastställs och betalas ut i en post i juni 2019.

Nivåerna för EU:s direkta stöd preciseras i samband med den andra utbetalningsposten nästa vår. Den andra posten av EU:s bidrag för nötkreatur kommer att vara lägre än planerat eftersom av den nu fastställda summan på 13 miljoner euro betalas ut en stor del i samband med den första posten. Grundstödet består av stödrättighetens värde och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel som bygger på traditionell produktion av sockerbeta. Tilläggsdelen betalas ut ännu i år. Stödrättigheternas värde samt nivåerna för djurstöd och arealbaserade stöd bestäms efter att de slutliga djur- och arealuppgifterna är klara så att anslagen inte blir oanvända eller att de maximala anslagen inte överskrids.

Ändringarna i nordligt stöd 2018

På grund av de ovanliga förhållandena under vegetationsperioden 2018 beslutade regeringen under budgetbehandlingen i augusti anvisa ytterligare sammanlagt 30 miljoner euro för jordbruket. Genom dessa ändringar höjs det nordliga stödet med sammanlagt 7,5 miljoner euro. Resten av tilläggsfinansieringen är planerad att betalas ut i början av 2019. Stödområde AB i Södra Finland som särskilt lidit av torkan får 20 miljoner euro och resten, det vill säga 2,5 miljoner euro, används för att komplettera 2019 års nordliga stöd. Regeringen tar beslut om detaljerna senare.

Den i dag fastställda ändringen höjer det nordliga stödet per liter som i december betalas ut för mjölk som producerats i november. Även stöden per djurenhet (dikor, tjurar, tackor och hongetter) och stödet för slaktkvigor höjs, likaså höjs det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötseln. Dessa stöd betalas ut före julen som komplement till de förskott som gårdarna fick i april. Det nordliga stödet för husdjursproduktionen höjs med sammanlagt ca 6,5 miljoner euro.

I systemet med nordligt arealbaserat stöd togs in vårvete som nu är en stödberättigande gröda i stödområde C1-C2P. Vårvete har speciellt lidit av vädret under vegetationsperioden 2018. För vårvete betalas 40 euro per hektar. Uppskattningsvis kommer det att behövas omkring en miljon euro för detta ändamål. Ansökan om stöd för vårvete som ordnas separat kommer att bli så enkel som möjligt. Stödet betalas ut på våren 2019.

Nivåerna för EU:s direkta stöd och nordligt stöd 2018

Ytterligare information:

EU:s direkta stöd:
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304 (bidrag för åkergrödor och djurbidrag)
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138 (grundstöd)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248

Nordligt stöd:
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig,  0295 16 2289
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347