Fyra alternativ presenteras i utredningen om Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen

Jord- och skogsbruksministeriet 26.4.2016 11.00
Pressmeddelande

Utredningen om Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen överlämnades i dag 26.4.2016 till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. I utredningen presenteras alternativen för strukturen av Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen fr.o.m. 1.1.2017. Beslut om eventuella utvecklingsåtgärder fattas av Jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet utreder med jämna mellanrum om det finns behov för funktionella reformer inom lantmäterisektorn. Ministeriet handlägger ärendet utgående från utredningen och överväger om det finns ett verkligt behov för reform eller inte. Det finns inga planer på att minska antalet anställda vid Lantmäteriverket, utan utredningen gäller endast en förbättring av strukturen av Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen. Faktorer som på ett betydande sätt påverkar omfattningen av Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen är även framskridandet av digitaliseringen, ibruktagandet av elektroniska ärendehanteringslösningar och ändringar i kundbehov.

Utredningen beskriver fyra olika alternativ: 1) det nuvarande nätverket av serviceställen, 2) en produktionsorienterad modell, 3) en evolutionsmodell och 4) en landskapscentrummodell.

Det nuvarande nätverket av serviceställen skulle innebära att det befintliga nätverket av serviceställen skulle kvarstå i dess nuvarande omfattning.

I den produktionsorienterade modellen skulle öppettiderna för alla serviceställen justeras så att de motsvarar antalet kundbesök i dag och det förväntade antalet kundbesök i framtiden.

I evolutionsmodellen skulle kundservicen från mindre serviceställen koncentreras till sådana som finns i landskapscentrumen.

I landskapscentrummodellen skulle Lantmäteriverkets serviceställen i huvudsak ligga i landskapens centralstäder.

Utredning för utvecklingen av Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen

Ytterligare information:

överdirektör Petri Korpinen, Lantmäteriverket, tfn. 040 505 7421, fornamn.efternamn(at)lantmateriverket.fi
direktör Jarmo Vajavaara, Jord- och skogsbruksministeriet, tfn. 040 357 7595, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Utredningens webbplats

Kimmo Tiilikainen Lantmäteri och geografisk information