Information om brexit

Det aktuella läget

Europeiska rådet har beviljat Storbritannien uppskov med brexit till den 31 januari 2020. 

Hösten 2019, på begäran av Storbritannien, omförhandlades delvis det utträdesavtal och den politiska förklaring som EU-länderna antog i november 2018. Europeiska rådet stadfäste det samförstånd som nåtts om dessa vid sitt möte den 17 oktober 2019. Det brittiska parlamentet och Europaparlamentet måste ännu godkänna avtalet.

Enligt EU är lösningen rättvis och skyddar EU:s intressen och enighet samt tryggar freden och stabiliteten på den irländska ön.

EU och medlemsländerna har även berett sig på att Storbritannien lämnar EU utan avtal.

Bakgrund

Den 23 juni 2016 hölls det en folkomröstning i Storbritannien om landets EU-medlemskap. I valet röstade 51,9 % för ett utträde ur Europeiska unionen. Storbritannien lämnade in sin anmälan om utträde ur EU den 29 mars 2017. Därmed inleddes den tvåårsperiod som reserverats för förhandlingar om utträdet.

Kommissionen och den brittiska regeringen slutförde förhandlingarna om utträdesavtalet i november 2018. Syftet med utträdesavtalet är att säkerställa ett kontrollerat utträde ur EU.

Utträdesavtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och  Storbritanniens framtida relation. Förhandlingarna om de framtida förbindelserna kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU. Man har förhandlat fram en gemensam politisk förklaring om de framtida förbindelserna.

Om utträdesavtalet inte träder i kraft och om förhandlingsfristen inte förlängs, blir resultatet ett avtalslöst utträde.

I Finland behandlas Storbritanniens utträde vid olika ministerier beroende på vilket verksamhetsområde ärendet faller under. Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av Finlands ståndpunkter.

Brexit inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Finlands primära mål när det gäller brexit är att Storbritanniens utträde ska ske kontrollerat och att Finlands intressen som medlemsstat i EU tryggas. Detta innebär bland annat att sammanhållningen i EU och den väl fungerande inre marknaden inte får äventyras.

Konsekvenserna av ett eventuellt utträde utan avtal

Det behövs inga ändringar i lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde om Storbritannien utträder utan avtal. Storbritanniens ändrade ställning till tredjeland binds genom hänvisningar till EU-rättsakter och Europeiska kommissionen gör de behövliga ändringarna i de förteckningar över länder som ingår i rättsakterna, beroende av vad Storbritanniens ställning blir. Kommissionen gör också ändringarna i datasystemen för handel. Utgångspunkten är att Storbritannien och uppgifterna om landet stryks i bl.a. systemen TRACES (Trade Control and Expert System) och RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Kommissionen har utfärdat flera meddelanden om förberedelserna när det gäller ärenden som ingår i jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. I meddelandena redogörs för konsekvenserna av brexit på de olika områdena.

För import från tredjeländer finns enhetliga importvillkor på EU-nivå och vid ett avtalslöst utträde iakttas dessa i fråga om Storbritannien. Om det finns fler kategorier av tredjeländer bestämmer kommissionen kategorin för Storbritannien. 

Vid ett avtalslöst utträde ställs exportkraven av Storbritannien.

I fråga om export och import ger Livsmedelsverket och Tullen aktörerna instruktioner.

Livsmedelsverket övervakar importen av växter, växtprodukter, levande djur samt animaliska livsmedel och andra produkter. Tullen övervakar importen av icke-animaliska livsmedel (t.ex. grönsaker, frukt, drycker, sötsaker, kex).

Levande djur, inkl. sällskapsdjur

Importen av levande djur blir import från tredjeland, men till Finland importeras nästan inga djur från Storbritannien. Till Finland importeras närmast kycklingar av fjäderfä och husdjurssperma. Importen av dessa sker också i fortsättningen via Helsingfors-Vanda flygfält. På flygfältet finns en veterinär gränskontrollstation godkänd för import av dessa arter.

Sällskapsdjur

EU:s pass för sällskapsdjur gäller inte längre i Storbritannien och kan inte användas vid införsel av sällskapsdjur från Storbritannien till EU:s medlemsstater. Villkoren för införseln av sällskapsdjur beror på i vilken kategori av tredjeländer kommissionen bestämmer att Storbritannien ska ingå, om kommissionen alls fattar beslut om kategorin. Enligt de uppgifter som finns att tillgå för närvarande kommer kommissionen inte att bestämma kategori för Storbritannien, vilket innebär att när det gäller rabies skulle Storbritannien ingå i samma riskkategori som t.ex. Indien. Detta innebär för sin del att de hundar, katter och illrar som importeras från Storbritannien ska vara testade för antikroppar mot rabies 

När det gäller export av sällskapsdjur är det möjligt att Storbritannien bl.a. återinför kravet på sex månaders importkarantän.

Information om import och överförning av sällskapsdjur på på den brittiska statsförvaltningens webbplats (en)

Animaliska livsmedel och andra produkter

För import från tredjeländer finns enhetliga importvillkor på EU-nivå och vid ett avtalslöst utträde iakttas dessa i fråga om Storbritannien. Om det finns fler kategorier av tredjeländer bestämmer kommissionen kategorin för Storbritannien. Största delen av produkterna kommer från Storbritannien till Finland via någon annan medlemsstat i EU, som sköter den veterinära gränskontrollen, varför antalet gränskontroller inte väntas öka märkbart i Finland.

Icke-animaliska livsmedel

Storbritannien blir ett tredjeland och alla varor som rör sig mellan Storbritannien och EU ska tullklareras. Importörerna och exportörerna ansvarar för att varorna tullklareras. På gränsen mellan EU:s medlemsstater och Storbritannien börjar man iaktta de tullbestämmelser- och tariffer som gäller för tredjeländer, vilket innebär t.ex. kontroller och övervakning i enlighet med EU:s tullbestämmelser och bestämmelserna om hälso- och växtskydd. Gränskontrollerna orsakar betydande förseningar t.ex. i vägtrafiken och svårigheter i hamnarna.

Växter och växtprodukter

För växter och växtprodukter som importeras från Storbritannien krävs sundhetscertifikat på samma sätt som när det gäller växter och växtprodukter från andra tredjeländer. Vid export kräver Storbritannien sundhetscertifikat för de växter och växtprodukter som det används växtpass för inom EU.

Virke

Vid ett avtalslöst utträde ställs exportkraven av Storbritannien. Vid export av virke till Storbritannien krävs enligt EU-rättsakterna redan nu värmebehandling av virket, eftersom där finns skyddade zoner som är fria från skadegörare som förekommer i Finland. Virke som exporteras till Storbritannien förses med sundhetscertifikat som beviljas av Livsmedelsverket.

Sorter som förökar sig genom frön och EU:s sortlista

Utsäde kan inte längre importeras från Storbritannien till marknaden i EU. Detta beror på att Storbritannien och EU inte har slutit något avtal där det konstateras att Storbritanniens utsädessystem motsvarar EU:s utsädessystem, vilket är ett villkor för import från tredjeländer.

De sorter som listats och/eller upprätthålls endast av Storbritannien i EU:s gemensamma växtsortlista försvinner från EU-marknaden. En fortsatt marknadsföring av sådana sorter är möjlig endast om sorterna registreras i växtsortlistan i någon EU-medlemsstat, vilket innebär att underhållet av sorterna också ska ske i det landet. För registreringen svarar aktörerna.

Foder

För import från tredjeländer finns enhetliga importvillkor på EU-nivå och vid ett avtalslöst utträde iakttas dessa i fråga om Storbritannien.

Gödselfabrikat

Enligt förordningen om gödselmedel (EG) nr 2003/2003 är tillverkaren en person som ansvarar för utsläppandet av ett gödselmedel på EU-marknaden. Begreppet innefattar också importören. En tillverkare av gödselmedel ska vara etablerad i en EU-medlemsstat och tillverkaren ansvarar bland annat för att ”EG-gödselmedlet” stämmer överens med bestämmelserna i den nämnda förordningen. Tillverkare som är i etablerade i Storbritannien betraktas från och med utträdesdagen inte längre som aktörer etablerade i en EU-medlemsstat. Import av ”EG-gödselmedel” från Storbritannien är ändå möjlig efter utträdesdagen. I det fallet ska en importör etablerad i en EU-medlemsstat, som en sådan betraktas också den som agerat distributör före utträdesdagen, iaktta de skyldigheter som tillverkare har enligt den nämnda förordningen.

Vid import av andra gödselfabrikat än ”EG-gödselmedel” iakttas Finlands nationella lagstiftning om gödselfabrikat. Vid export av andra än ”EG-gödselmedel” till Storbritannien iakttas Storbritanniens nationella lagstiftning om gödselfabrikat.

Växtskyddsmedel

För import från tredjeländer finns enhetliga importvillkor på EU-nivå och vid ett avtalslöst utträde iakttas dessa i fråga om Storbritannien. I Finland får man sälja och använda endast sådana växtskyddsmedel som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Djurläkemedel inkl. djurvaccin

Den som har tillstånd att sälja ett läkemedel ska finnas i en EU-medlemsstat eller en EES-stat. Innehavarna av försäljningstillstånd ska anmäla eventuella störningar i tillgången två månader innan störningarna uppstår. För närvarande känner man inte till att störningar i tillgången på djurläkemedel är att vänta. Om det uppstår störningar i tillgången på djurläkemedel kan dessa korrigeras med special- och dispensförfaranden. 

Utövning av veterinäryrket

I Finland får veterinäryrket utövas endast av den som är legitimerad veterinär i Finland eller som temporärt har rätt att utöva veterinäryrket. Livsmedelsverket sköter legitimeringen av veterinärer. Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat rekommendationer för erkännande av yrkeskvalifikationer i händelse av ett avtalslöst utträde. Dessa rekommendationer har förmedlat till Livsmedelsverket. Utifrån rekommendationerna har meddelad Livsmedelsverket anvisningar för erkännande av examina som avlagts i Storbritannien och legitimation av veterinärer. 

Se även

Statsrådets kansli: Information om brexit

Livsmedelsverket

Tullen: Brexit för privatkunder

Tullen: Brexit för företag

Komissionens pressmeddelande om brexit och resor (en)

Komissionens Kommissionens beredskapsplaner i fall av brexit utan avtal

Information om brexit på den brittiska statsförvaltningens webbplats (en)