Landsbygdsutveckling och EU:s jordbrukspolitik

Finland är ett av de länder i Europeiska unionen som har mest landsbygdsområden. Totalt 95 procent av Finlands yta är landsbygdsområden. Cirka 1,6 miljoner finländare är permanent bosatta inom landsbygdsområdena, och ungefär 2,1 miljoner finländare är regelbundet bosatta där på sin fritid.

Finland får stöd för utveckling av sina landsbygdsområden av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, dvs. landsbygdsutvecklingsprogrammet, har som mål att stödja tillväxt och utveckling och producera välfärd för hela Finland. Ur programmets medel beviljas åren 2014–2020 över åtta miljarder euro för åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, främjar näringar och sysselsättning samt skapar möjligheter för fritidsaktiviteter och annan aktiv verksamhet på landsbygden. De vanligaste mottagarna av finansiering är lantbruksföretag och andra landsbygdsföretag, byaföreningar och organisationer.

Målet för landsbygdsutvecklingen är att öka landsbygdsområdenas livskraft och att stärka och förnya näringsverksamheten, förbättra servicen och öka delaktigheten. Områdenas och alla landsbygdsaktörers framgång bygger på kompetens och inlärning av nytt.

Tillvägagångssättet Leader är ett sätt att öka lokala människors, företags och samhällens aktivitet och verksamhet.

Snabba och säkra bredbandsförbindelser är grunden för förnyelse av företagsverksamheten. Digitaliseringen kan främjas när förbindelserna fungerar.

Satsningarna på landsbygden ger renare vattendrag, välmående djur och högkvalitativ mat i våra butiker. Med hjälp av landsbygdsutvecklingsprogrammet har det skapats attraktiva resmål, det har bildats många företag som har etablerat sig på internationella marknader och det har skapats fritidsmöjligheter för barn och unga. Målet är att underlätta användningen av ny teknik och att stödja reformer som bidrar till att den finländska landsbygden kan nås av hela världen.

Finland strävar efter att främja förhandlingarna så långt som möjligt med hänsyn till den osäkerhet som förnyelsen medför, till exempel tidsplanen för den fleråriga budgetramen, Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och Europaparlamentets kommande förfaranden. Finland strävar efter att åtminstone uppdatera utkastet till lagpaket innan ordförandeskapet löper ut. Dessutom strävar Finland efter att rådet ska enas om en allmän riktlinje, om framför allt förhandlingarna om den fleråriga budgetramen går framåt och ger möjlighet till det.

Vid reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken framhävs teman som är viktiga för samhället, dvs. bromsande av och anpassning till klimatförändringarna, djurens, miljöns och människornas välbefinnande, fungerande service och framgångsrik företagsverksamhet.

Bakgrund: EU:s framtida jordbrukspolitik

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Reformen av jordbrukspolitiken