EU:s skogsstrategi

Under Finlands EU-ordförandeskap siktar man till att komma väl igång med reformen av EU:s skogsstrategi.  Åtgärdsprogrammet för den gällande strategin löper ut 2020. EU:s skogsstrategi bottnar i principen om hållbar förvaltning och användning av skog.

De åtta främsta målen handlar om bland annat att trygga skogarnas biologiska mångfald och ekosystemtjänster, att bidra till skogarnas roll när det gäller att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringen samt att säkra en hållbar näring och välbefinnande såväl på landsbygden som i städerna.

Kommissionen gjorde 2018 en översyn av strategin. Enligt rådets slutsatser i april 2019 behövs det en ny skogsstrategi som fortsätter det tidigare skogsstrategiarbetet.

Ministrarna ska diskutera strategin i oktober

EU:s skogsstrategi kommer att tas upp för diskussion på EU:s skogschefers möte i Finland i början av september. Mötesdeltagarna ska diskutera sättet att behandla frågan i ministerrådet i oktober. 

Man vill framhäva vikten av EU:s skogsstrategi genom att ta upp den på ministerrådets agenda. Efter ministerrådets möte kommer Finland i egenskap av ordförande samla andra medlemsländer för att tillsammans med kommissionen diskutera vilka frågor man ska beakta i den nya skogsstrategin och hur man ska reformera strategin.

Målet är att stärka skogsbranschens betydelse

Reformen siktar till att stärka betydelsen av EU:s skogsstrategi. Målet är att göra regleringen av skogssektorn mer konsekvent och förenlig. I strategin identifieras skogarnas stora betydelse i samhället samt principen om hållbart skogsbruk.

Läs mer:

EU:s skogsstrategi

Kommissionens översyn av EU:s skogsstrategi

Rådets slutsatser om översynen av EU:s skogsstrategi 

Ytterligare information:

Heikki Granholm, ordförande, rådets arbetsgrupp för skogsbruk, tfn  +358 295 162 130, e-post: heikki.granholm@mmm.fi,

Teemu Seppä, vice ordförande, rådets arbetsgrupp för skogsbruk, tfn +358 295 162 158, e-post: teemu.seppä@mmm.fi