B – Medicinsk behandling av djur

De senaste ändringarna av rättsakterna kan kontrolleras på https://eur-lex.europa.eu och https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/ eller hos kontaktpersonerna längst ner på sidan.


NATIONELL LAGSTIFTNING


Medicinsk behandling av djur

Lag om medicinsk behandling av djur 387/2014 med ändringar

JSMf om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur 17/14; Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur 1061/2023 (promemoria 21.11.2023 [FI]meddelande 8.12.2023)

SRf om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur 1054/2014, SRf om ändring av 11 § i SRf om förbud mot användning av vissa 22/2015

JSMf om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008), JSMf om ändring av JSMf om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (20VLA/2010)

JSMf 104/2022 om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel (promemoria den 13 april 2022 [FI]), JSMf om ändring av bilaga 1 till JSMf om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel 1216/2022 (promemoria den 19 december 2022 [FI]

JSMf 22/14 om veterinärers läkemedelsjournal

JSMf 21/14 om journalföring av medicinering av produktionsdjur

JSMf 23/14 om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur

 

Läkemedel och narkotika

Läkemedelslag 395/87 med ändringar

Läkemedelsförordning 693/87 med ändringar

Narkotikalag 373/2008 med ändringar

SRf om kontroll av narkotika 548/2008 med ändringar

SRf om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 543/2008 med ändringar

SRf om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland 1088/2002

 

EU-LAGSTIFTNING

 

Medicinsk behandling av djur

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG (konsoliderad den 28 januari 2022)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 av den 11 december 2018 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (förordningen om foder som innehåller läkemedel)

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur samt substanser som medför ytterligare kliniska fördelar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (förordningen om en hästläkemedelsförteckning) (konsoliderad den 16 februari 2023)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 av den 29 januari 2021 om komplettering av (EU) 2019/6 vad gäller krav för insamling av uppgifter om försäljningsvolym och om användning av antimikrobiella läkemedel på djur

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/577 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 och som ska ingå i den identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid som avses i artikel 8.4 i den förordningen (konsoliderad den 28 januari 2023)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/905 av den 27 februari 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller tillämpningen av förbudet mot användning av vissa antimikrobiella läkemedel på djur eller i produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1760 av den 26 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 genom fastställande av kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur (konsoliderad den 16 juni 2021)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/209 av den 16 februari 2022 om fastställande av format på de uppgifter som ska samlas in och rapporteras för att fastställa försäljningsvolym och användning av antimikrobiella läkemedel på djur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1255 av den 19 februari 2023 om angivande av antimikrobiella medel eller grupper av antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6

 

Övervakning och bekämpning av antimikrobiell resistens

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (konsoliderad den 1 juli 2013)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1729 av den 17 november 2020 om övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1017 av den 23 maj 2023 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1729 vad gäller övervakning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) hos slaktsvin

Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om antibiotikaresistens (2012/C 377 E/17)

A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR) (godkänd 2017) 

Förslag till rådets rekommendation COM (2023) 191 final om intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens genom en One health-model (antaget den 26 april 2023), med bilagor samt kommissionens arbetsdokument som åtföljer förslaget

Europaparlamentets resolution (2023/2703(RSP)) av den 1 juni 2023 om EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens

Rådets rekommendation om intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens genom en One health-modell (2023/C 220/01) (antagen den 13 juni 2023)


Restsubstanser av läkemedel i livsmedel av animaliskt ursprung

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2022 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (konsoliderad den 11 juni 2023)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (konsoliderad den 28 januari 2022)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll (konsoliderad den 9 januari 2023)

Konsoliderad text: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2090 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller misstänkt eller konstaterad bristande efterlevnad av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända i veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser eller av de unionsbestämmelser som är tillämpliga på användningen av eller på resthalter av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser (konsoliderad den 9 oktober 2023)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel (konsoliderad den 3 juli 2023)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2293 av den 18 november 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser och bekämpningsmedel samt gränsvärden för främmande ämnen 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1644 av den 7 juli 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller särskilda krav för utförandet av offentlig kontroll av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända som veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser, och resthalter av dessa, samt av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser, och resthalter av dessa

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1646 av den 23 september 2022 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av användningen av farmakologiskt aktiva substanser som är godkända som veterinärmedicinska läkemedel eller som fodertillsatser, och resthalter av dessa, samt av förbjudna eller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser, och resthalter av dessa, och om särskilt innehåll i fleråriga nationella kontrollplaner och särskilda arrangemang för deras utarbetande

 

Läkemedel samt läkemedel och miljö

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (konsoliderad den 28 januari 2022)

Europaparlamentets resolution av den 17 september 2020 om strategin om läkemedel i miljön (2019/2816(RSP)) 

Meddelande från kommissionen (COM/2020/761 final) till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, En läkemedelsstrategi för Europa (antaget den 25 november 2020)
 

Ytterligare information:
Nina Kaario, ledande sakkunnig
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, livsmedelssäkerhetsenheten
0295162107
fornamn.efternamn@gov.fi