B-Mediciner

1. Läkemedelslag 395/87 med ändringar

2. Läkemedelsförordning 693/87 med ändringar

3. Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (konsoliderat 4.12.2012) om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

4. -

5. Lag om medicinsk behandling av djur 387/2014


6. -

7. Bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur JSMf 21/14

8. Statsrådets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur SRf 1054/2014, B 8:1 SRf 22/15

9. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JSMf 22/14


10. -

11. -

12. Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004

13. Kommissionens förordning (EU) Nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (konsoliderad text, den senaste förändringen 15.9.2017, dag för ikraftträdande 5.10.2017)

14. -

15. -

16. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur JSMf 7/VLA/2008, B 16:1 JSMf 20/VLA/2010

17. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur JSMf 17/14

18. Kommissionens förordning (EU) nr 122/2013 om ändring av förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel

19. -

19.1. Förteckning över läkemedelssubstansser och -preparat, vilka endast får expedieras mot recept LL Dnr 15/01/2003 (kontakta Fimea)

19.2. Förteckning över HCI-läkemedel samt narkotiska och psykotropiska ämnen innehållande läkemedel LL Dnr 3176/4.6.4./2009

19.3. Förteckning över läkemedelssubstansser och -preparat, vilka på bestämda villkor får expedieras utan recept LL Dnr 16/01/2003, ändring LL Dnr 2614/4.6.2./2008 (kontakta Fimea)

19.4. Förteckning över substanser och droger, vilka får expedieras utan recept från apotek för läkande av djur LL Dnr 216/01/2002

20. Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland SRf 1088/2002

21. -


22. Förordning om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur JSMf 23/14

28. -

29. -


30. Narkotikalag 373/2008 med ändringar

31. -

32.
-

33. Statsrådets förordning om kontroll av narkotika SRf 548/2008

34. Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika SRf 543/2008 med ändringar