FI SV EN

Företagande på landsbygden

Finland är ett av Europeiska unionens mest landsbygdsdominerade medlemsländer. Enligt OECD:s internationella klassificering täcker landsbygden 95 procent av Finlands areal. För landsbygds- och stadsområden används också andra klassificeringsgrunder.  Skogarna täcker mer än 75 procent av Finlands landareal. Finland är relativt sett det skogstätaste landet i Europa. Stadsområdenas andel av Finlands areal är endast fem procent. 

Mer än 40 procent av finländarna bor på landsbygden (OECD). Dessutom uppskattas det att mer än 2,2 miljoner finländare bor på landsbygden på deltid. Enligt den nationella klassificeringen av stads- och landsbygdsområden är Finland indelat i olika landsbygdsområden – från stadsnära landsbygd till glesbebyggd landsbygd – och därför används termen landsbygdsområden.

Mångsidig företagsverksamhet och en framgångsrik landsbygd stärker hela samhället

Förnybart företagande är en central källa till landsbygdens livskraft, eftersom det finns färre andra möjligheter till sysselsättning och utkomst på landsbygden än i stadsområdena. Landsbygdens näringsverksamhet uppfattas ofta som enbart jord- och skogsbruk. Det är värt att notera att det på landsbygden finns ett betydande antal företag inom andra branscher som är målgruppen för företagsfinansieringen på landsbygden. Av alla företagsverksamhetsställen utanför jord- och skogsbruket i Fastlandsfinland finns cirka 30 procent i landsbygdsområden (Statistikcentralen, Landsbygdsindikatorerna 2020). Företagsverksamhet inom andra branscher bedrivs också på gårdsbruksenheter vid sidan av jord- och skogsbruket.

Finlands CAP-plan 2023–2027 som ett verktyg för främjande av företagande på landsbygden

Det viktigaste instrumentet för utveckling av företagsverksamheten på landsbygden är företagsfinansieringen för landsbygden från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, vars åtgärder ingår i Finlands CAP-plan 2023–2027. Den offentliga finansieringen kommer dels från statsbudgeten, dels från EU:s landsbygdsfond. Stödet täcker endast en del av det projekt som ett företag genomför, eftersom stödets andel av de godtagbara kostnaderna t.ex. i fråga om investeringar varierar mellan 20 och 50 procent beroende på föremålet för investeringen. Företagens egen andel av finansieringen av projektet är således betydande. Tidigare ingick företagsfinansieringen i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som avslutades den 31 december 2022. 

Jord- och skogsbruksministeriet är förvaltningsmyndighet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och ansvarar för beredningen av åtgärderna i CAP-planen och den nationella lagstiftningen. Finansieringen av CAP-planen riktas till att främja de allmänna och särskilda mål som det beslutats om på EU-nivå. Mer information om CAP-planen finns på jord- och skogsbruksministeriets CAP-webbplats.

Allokeringen av företagsfinansiering för landsbygden 2023–2027 – flera vägar till företagande

Företagsfinansiering enligt CAP-planen kan beviljas mikroföretag och småföretag samt gårdsbruksenheter som är verksamma inom olika branscher på landsbygden och som diversifierar sin företagsverksamhet utanför jord- och skogsbruket. Ett undantag är medelstora företag som kan beviljas stöd för förädling av jordbruksprodukter så att slutprodukten i förädlingsledet fortfarande är en produkt som klassificeras som jordbruksprodukt och som ingår i produktlistan i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)(pdf, sidor 741 - 743). Mer information på finska om företagsfinansiering för livsmedelssektorn finns på vår webbplats https://mmm.fi/elintarvikealan-yrittajyys

Företagsfinansiering kan beviljas för att starta ny företagsverksamhet, utveckla produkter och tjänster samt för immateriella och materiella investeringar. Nytt jämfört med föregående EU-finansieringsperiod är att Leader-grupperna och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillgång till olika utvecklingsverktyg. Leader-grupperna stöder företagare i början av sin verksamhet och de allra minsta mikroföretagens utveckling och tillväxt. NTM-centralerna koncentrerar sig å sin sida på att stödja utvecklingen av något större företag. 

Lagstiftning och urvalskriterier för företagsfinansiering på landsbygden

Finlands CAP-plan 2023–2027 på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Utöver Europeiska unionens lagstiftning tillämpas på företagsfinansiering för landsbygden lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 (1325/2022) och statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden under finansieringsperioden 2023–2027 (646/2023) 

Bilaga I till EUF-fördraget (pdf sidor 741-743) (eng. Annex I)

På företagsstödet tillämpas dessutom EU:s regler om statligt stöd som bestäms enligt stödformen. Mer information om statligt stöd finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats och på arbets- och näringsministeriets webbplats.  

Ansökan om företagsfinansiering bedöms utifrån vissa urvalskriterier. Länk till beslutet om urvalskriterier för Finlands CAP-plan 2023–2027 PDF 1MB (PDF). Urvalskriterierna för stöd som söks direkt från NTM-centralerna har godkänts av övervakningskommittén för Finlands CAP-plan. På stöd som söks via Leader-grupperna tillämpas de urvalskriterier som fastställts av varje Leader-grupp. 

NTM-centralerna har utarbetat regionala planer för utveckling av landsbygden. På motsvarande sätt har Leader-grupperna gjort upp lokala utvecklingsstrategier. De stödberättigande landsbygdsområdena och arbetsfördelningen definieras i samarbetsdokumenten mellan NTM-centralerna och Leader-grupperna. Vid allokeringen av företagsfinansieringen för landsbygden betonas den glesbebyggda landsbygden och kärnlandsbygden. 

Effekterna av företagsfinansieringen för landsbygden bedöms utifrån utvärderingsplanen för Finlands CAP-plan. Effekterna bedöms i förhållande till de samhälleliga effektmål som ställts upp. Läs mer om utvärderingsplanen i vårt pressmeddelande samt på landsbygd.fi.

Ansökan om företagsfinansiering för landsbygden

Ansökan om företagsstöd inleds stegvis under 2023. Livsmedelsverket informerade om ansökningsomgången 21.6.2023.

Ansökan om finansiering görs i e-tjänsten Hyrrä. Länk till Hyrräs inloggningssida 

NTM-centralerna och Leader-grupperna samt Livsmedelsverket ger närmare upplysningar om företagsfinansieringen i samband med ansökan om stöd.

Mer information på andra webbplatser

Information för företagare på landsbygd.fi
Livsmedelsverkets sidor om företagsstöd på landsbygden
NTM-centralernas webbplats
Leader-gruppernas webbplats

Mer information

Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162470   E-postadress: