Statsrådet och ministerierna Media

Uppdatering av förvaltningsplanen för varg

MMM025:00/2018 Projekt

Suomen susikannan hoitosuunnitelma on susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu. Hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen yhtäältä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet sekä toisaalta susikannan suojelun tarpeet. Suunnitelmalla vastataan myös Suomea koskeviin kansainvälisiin velvoitteisiin.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer MMM025:00/2018

Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet

Mandattid 1.9.2018 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 28.8.2018

Mål och resultat

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää syyskuussa 2018 hankkeen Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseksi. Valmistelu tapahtuu yhdessä susipolitiikan kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa päivitetty susikannan hoitosuunnitelma syksyllä 2019.

Utgångspunkter

Ett av de viktigaste målen är att bygga upp förtroende mellan de olika aktörerna i frågor som gäller vargar. Likaså ska förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen stärkas. Uppdateringen fokuserar på åtgärder som siktar till att hantera vargrelaterade konflikter. Samarbetet förväntas också ge nya idéer till att förebygga skador av varg samt till metoder att stärka invånarnas trygghetskänsla i de områden där vargar förekommer.

Ytterligare uppgifter