Hoppa till innehåll
Media

Lokala åtgärder viktiga för förvaltningsplanen för vargstammen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2019 15.21
Nyhet

Styrgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen har sammanträtt för att diskutera bland annat flerartsförvaltning, frågan om hur vargar tolereras samt hur den regionala och lokala situationen beaktas vid uppdateringen av förvaltningsplanen. I projektet Uppdatering av förvaltningsplanen för varg övergår man nu till att planera åtgärder och mål för förvaltningsplanen.

När det gäller inställningarna till vargen och att främja det sociala godkännandet ansåg styrgruppen för förvaltningsplanen att projekt på lokal och regional nivå är nödvändiga där man satsar på till exempel att öka vetskapen om varg och förhindrar skador orsakade av varg. Även verksamheten inom samarbetsgrupperna för vargrevirområdena ansågs vara viktig och samtidigt ett gott exempel på lokala åtgärder. Kommunikationen och dialogen mellan olika aktörer spelar också en stor roll när det gäller att lösa konflikter som gäller varg och att öka förtroendet.

Dessa teman behandlades på styrgruppen för förvaltningsplanen för vargstammens möte den 6 mars. Andra teman var till exempel illegal fångst av varg, de särskilda frågor som gäller renskötselområdet och flerartsförvaltning av stammar av stora rovdjur och hjortdjur som enligt styrgruppen är viktig och värd att utvecklas.

Flerartsförvaltningen går ut på att granska stora rovdjur och hjortdjur bland annat med avseende på beroendet och växelverkan mellan arterna samt ur ekosystemets perspektiv. I översynen beaktas också de ekonomiska verkningarna såsom till exempel skador orsakade av hjortdjur och regionala skillnader i ekosystemen och landskapsstrukturen.

Ordförande för styrgruppen, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio framhåller att förvaltningen av stora rovdjursstammar och hjortdjursstammar bör ses över som en helhet.

-Det är viktigt att studera olika viltarter såsom stora rovdjur och hjortdjur på samma gång. Även viltarternas ekonomiska och sociala effekter ska tas i beaktande i översynen. I detta syfte behöver vi forskning för att skapar en grund för flerartsförvaltningen, betonade Husu-Kallio.

Med hjälp av flerartsförvaltning kan man utveckla till exempel förvaltningen av hjortdjursstammar i en riktning där regionala särdrag beaktas bättre. 

Mot mål och åtgärder

Projektet för att uppdatera förvaltningsplanen för varg har nu framskridit till den andra fasen av arbetsplanen. Förutom ett startseminarium har det hållits åtta beredningsgruppsmöten för att inventera gemensamt fastställda sakkomplex och så kallade uppdagade konflikter såsom husdjursskador orsakade av varg. I projektet övergår man nu från en allmän analys till måluppställning och konkreta åtgärder. I centrum står att öka förtroendet för förvaltningen, regleringen och uppföljningen av vargstammen via ett omfattande samarbete.

I april organiserar jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med de regionala viltråden sammanlagt sju regionala diskussionsmöten i olika delar av landet om uppdateringen av förvaltningsplanen för varg. Förutom de regionala viltråden har regionala representanter för olika intressentgrupper och medier i landskapen inbjudits till diskussionsmötena. Målet med evenemangen är att få med regionala och lokala synpunkter samt idéer till åtgärder i revideringen av förvaltningsplanen för vargstammen.

-Intressentgruppsevenemang är viktiga forum för diskussion och lösningar som gäller vargen, konstaterade ordförande för styrgruppen Jaana Husu-Kallio.

På styrgruppens följande möte ska kommunikationen om vargar behandlas mer ingående.

Vilt