Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningsplanen för vargstammen har målet att hantera vargrelaterade konflikter och trygga vargstammens livskraft

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2019 10.00 | Publicerad på svenska 5.11.2019 kl. 10.26
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en förvaltningsplan för vargstammen i Finland. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. För att följa upp genomförandet av planen ska det inrättas ett vargforum.

I förvaltningsplanen ingår flera olika åtgärder som syftar till att tillgodose såväl behoven hos dem som bor i vargrevir som att trygga vargstammens livskraft.

Kanslichef Jaana Husu-Kallio betonar att det har varit viktigt med en konstruktiv vargdialog mellan intressegrupperna och att dialogen ska fortsätta såväl på riksnivå som på regional nivå. För att följa upp genomförandet av planen och behandla vargfrågor ska det inrättas ett vargforum.

- Ett koncept för vargforumet ska arbetas fram av administrationen, forskningen och intressegrupperna. På det första mötet den 21 november ska vi fastställa principerna för forumet, säger styrgruppens ordförande Husu-Kallio.

Planens kortsiktiga mål är minsta livskraftiga population och långsiktiga mål vargens gynnsamma skyddsstatus. Till dessa mål bidrar den uppsättning åtgärder som ingår i förvaltningsplanen och som genomförs till exempel av Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet. Också intressegruppernas insats syns i åtgärderna.

För att förvalta vargstammen behöver vi flera åtgärder som omfattar till exempel forskning, förebyggande och ersättande av skador, kommunikation samt stamvårdande insatser. Även arbetet på lokal nivå samt att människor som bor i områden med vargar får verktyg är viktigt. För att genomföra planens åtgärder kommer vi att behöva insatser av olika aktörer. Jag hoppas att det goda samarbetet fortsätter, säger Husu-Kallio.

De centrala målen för förvaltningsplanen för vargstammen visas i mitten av bilden  Åtgärderna som hänför sig till målen finns vid utkanten av cirkeln.

De centrala målen för förvaltningsplanen för vargstammen visas i mitten av bilden  Åtgärderna som hänför sig till målen finns vid utkanten av cirkeln.

Förutsättningarna för stamvårdande vargjakt utreds

I förvaltningsplanen ingår tre projekt. Ett av dem handlar om att definiera och planera stamvårande jakt. EU-domstolen gav den 10 oktober ett förhandsavgörande om stamvårdande jakt. 

- Jakt är en viktig del av stamförvaltningen av stora rovdjur och jag anser att stamvårdande jakt är mycket nödvändig också för vargen. Jord- och skogsbruksministeriet startar tillsammans med centrala intressegrupper ett projekt för att utreda om det utifrån EU-domstolens förhandsavgörande finns förutsättningar att tillåta jakt på varg, säger jord- och skogsbruksministeriet Jari Leppä.

En viktig åtgärd för att förbättra trygghetskänslan och toleransen handlar om att förebygga skador av varg på husdjur och hundar genom rådgivning och utrustning som skyddar husdjur, till exempel stängsel mot rovdjur. Proaktiv kommunikation i områden där vargar håller på att etablera sig är också viktig. 

Bred berednings- och styrgrupp

Projektet för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen inleddes hösten 2018 och för detta ändamål tillsattes en bred berednings- och styrgrupp. Tillsammans med de regionala viltvårdsråden ordnades våren 2019 diskussionsmöten för intressegrupper på landskapsnivå. Deltagarna kom med åtgärdsförslag till förvaltningsplanen.

Det kom in många utlåtanden om planen, sammanlagt drygt sextio. Utlåtandena beaktades när planen färdigställdes. På hösten ordnades också de sista mötena i berednings- och styrgruppen som behandlade ändringarna. CORE-projektet, som finansieras av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi, gör en utvärdering av förvaltningsplanens uppdateringsprocess.

För att skapa en känsla av trygghet hos människor som bor i områden med vargrevir har man gett mer detaljerade anvisningar för hur man ska gå till väga när man upptäcker spår av en varg på en gårdsplan eller i närområdet. Därför har man också skapat definitionen ”varg som orsakar oro, hot eller fara”. Definitionen förtydligar också polisens och Finlands viltcentrals roller. En ny helhet är flerartsförvaltning, vilket innebär förvaltning av bestånden av stora rovdjur och hjortdjur med beaktande av växelverkan mellan arterna.

Förvaltningsplanen sändes på remiss i juni i fjol. Efter remissbehandlingen har förvaltningsplanen kompletterats bland annat genom att man beaktat konsekvenserna av projektet Life BorealWOLF, som samordnas av Naturresursinstitutet och finansieras av EU för åtgärderna i förvaltningsplanen. En ny åtgärd som nu tagits in i planen gäller att med hjälp av kommunikation svara på de utmaningar i sociala medier som upprätthåller vargkonflikten, såsom att sprida felaktig information om vargforskningen.

Länkar:

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland kan läsas och laddas ner på webben.
Projektets handlingar och en sammanfattning av utlåtandena har samlats i Hankeikkuna.
Presskonferensen om förvaltningsplanen för vargstammen online

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 029 516 2184
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Jari Leppä Vilt