Hoppa till innehåll
Media

Utkast till fiskebestämmelser för Tana älv den kommande fiskesäsongen har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2023 14.00 | Publicerad på svenska 9.3.2023 kl. 10.34
Pressmeddelande
Maisemakuva Tenojoelta
Kuva: Jaakko Vähämäki

I förhandlingarna mellan Finland och Norge om fiskebegränsningar för andra arter än lax i Tana älv i sommar har man kommit fram till ett protokollutkast. Remissyttranden om utkastet kan lämnas fram till den 24 mars.

Finland och Norge har förhandlat om fiskebestämmelser i fråga om andra arter än lax för den kommande fiskesäsongen. Strävan är att lindra konsekvenserna av begränsningarna i laxfisket genom att utöka möjligheterna att fiska andra arter än lax. I utkastet ingår liksom i fjol ett tillstånd för turister att med lätta flugfiskeredskap fiska andra arter än lax, även havsöring. Dessutom föreslås det att fiske av havsöring ska vara tillåtet fram till den 20 augusti på sådana särskilt avgränsade fiskeplatser där andra arter inte trivs under sensommaren.

Fiskare som bor på orten ska enligt utkastet få fiska med spö från strand och båt. Vid Tana älvs viktigaste forsar, Yläköngäs och Alaköngäs, ska enligt utkastet inrättas ett fredningsområde för allt spöfiske i syfte att undvika att lax fås som bifångst. 

Remissyttranden om det utkast till protokoll som har förhandlats fram kan lämnas fram till den 24 mars 2023. Avsikten är att protokollet ska undertecknas före ingången av april, så att de uppdaterade fiskebestämmelserna för Tana älvs vattendrag kan träda i kraft i tillräckligt god tid. 
Förhandlingarna om årets bestämmelser om laxfisket var man på grund av riksdagens tidsplan tvungen att föra undantagsvis redan under hösten 2022, eftersom det var nödvändigt att utfärda bestämmelserna om laxfisket på lagnivå. Den 3 mars 2023 stadfäste republikens president en lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag. Lagen träder i kraft den 1 maj 2023, och enligt den är laxen fredad och redskap avsedda för laxfiske förbjudna till utgången av året. 

Begäran om remissyttranden och tillhörande material finns i statsrådets projektportal och på jord- och skogsbruksministeriets webbsida över remisser (på finska). 

Ytterligare information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, tapio.hakaste(at)gov.fi