Hoppa till innehåll
Media

Vintern 2023–2024: Väderförhållandena på renskötselområdet under observation

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2024 14.49 | Publicerad på svenska 21.3.2024 kl. 9.30
Pressmeddelande
Kuva: Pekka Väisänen

Jord- och skogsbruksministeriet har mottagit en anmälan från Renbeteslagsföreningen. I anmälan begärs en utredning av förhållandena enligt renskadeförordningen. I ljuset av den information som är tillgänglig i nuläget anser ministeriet att det inte behöver göras någon utredning men ministeriet följer situationen och gör vid behov en ny bedömning av förhållandena.

Renbeteslagsföreningens anmälan till ministeriet innehåller inga uppgifter om skador som har inträffat omedelbart och som kan verifieras genom undersökning. Anmälan innehåller däremot en beskrivning av förändringar i förhållandena inom renskötselområdet och prognosticerade framtida skador, såsom en eventuell minskning av antalet födda renkalvar.

Jord- och skogsbruksministeriet håller ögonen på hur situationen utvecklas och gör en ny bedömning av förhållandena om till exempel döda djur eller andra skador på grund förändrade förhållanden upptäcks. Viktiga tecken på eventuella skador upptäcks hösten 2024 i samband med uppgifterna om slakt och i vinterns renstatistik vid Närings- trafik- och miljöcentralen i Lappland.

Förändringarna i renskötselområdets förhållanden leder inte automatiskt till skadestånd. Arrangemanget har hittills använts för ersättningar endast en gång, under vintern 2019–2020 då cirka 40 procent av renskötselns slaktintäkter gick förlorade. Renskadelagen och renskadeförordningen är ett ersättningssystem vars syfte är att exceptionella djursjukdomar eller naturkatastrofer inte ska äventyra kontinuiteten i näringen.

Ministeriet utvecklar uppföljningen gemensamt med Naturresursinstitutet

Jord- och skogsbruksministeriet följer väderleks- och betesförhållandena i renskötselområdet. Uppföljningen baseras på Meteorologiska institutets månadsstatistik och på Naturresursinstitutets vädersammandrag. Syftet med övervakningen av förhållandena är att säkerställa att de rådande förhållandena och de skadliga konsekvenserna av dem beaktas i enlighet med den lagstiftning som tillämpas på vinterskador i renskötseln (”renskadelagen” och ”renskadeförordningen”). Ministeriet fortsätter och utvecklar också uppföljningen av väder- och naturförhållandena i samarbete med Naturresursinstitutet. Målet är att förbättra överföringen av information från Naturresursinstitutet till ministeriet från och med hösten 2024.

Mer information: 

Lagstiftning: 

Syftet med lagstiftningen om renskador är enligt motiveringarna till renskadelagen att ”möjliggöra ett sådant förfarande genom vilket man efter en katastrof snabbt kan ta i bruk ett ersättningssystem som tryggar förutsättningarna för näringens fortbestånd” (RP 247/2010). I regeringens proposition står också ”Genom att skapa ett ersättningssystem för katastrofer bereder man sig på att oförutsedda katastrofer inte helt förstör möjligheterna att bedriva näringen”. Lagen och förordningen är baserad på regeringens proposition 247/2010 och nås via följande länkar:

Lagstiftning:

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110987

Förordning:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160656

Historik över uppföljningen av vinterförhållandena: 

Anmälningar/utredningar enligt 2 och 3 § i renskadeförordningen: 

Utredning eller konstaterande av betesförhållandena inom renskötselområdet leder inte automatiskt till skadeersättningar. 

- Renbeteslagens förbund har gjort anmälan om förändringar i vädret eller naturförhållandena enligt renskadelagen och renskadeförordningen  tre gånger (våren 2017, vintern 2019–2020 och vintern 2021–2022):

- en gång (våren 2017) har jord- och skogsbruksministeriet inte beslutat att inleda en utredning utifrån anmälan om förhållandena

- två gånger har jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att genomföra en utredning av förhållandena:

Förfaranden och bedömning enligt 3 och 5 § i renskadeförordningen:

Genom statsrådets beslut konstateras att förhållandena ändrats och orsakat sådan skada som berättigar till ersättning. Beslutet föregås av en skadebedömning som genomförs av NTM-centralen i Lappland.
1) Utifrån en skadebedömning som gjordes efter utredningen av förhållandena vintern 2019–2020 fattade statsrådet beslut om ersättningar.

2) Utifrån en skadebedömning som gjordes efter utredningen av förhållandena vintern 2021–2022 konstaterade statsrådet genom ett beslut att förhållandena under vinterperioden 2021–2022 inte ändrats och orsakat sådan skada som avses i lagstiftningen om renskador och berättigar till ersättning.

Mer information: Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050-4316077 
 

Mat och jordbruk