Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

17.5.2024 8.34
JSM MM
Aurinkoinen sekametsä ja metsätie
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat kolmarknadsaktörer till ett rundabordsmöte. Vid mötet som hålls i dag diskuterar deltagarna arbetet med att främja den frivilliga koldioxidmarknaden särskilt inom jord- och skogsbruket.

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

15.5.2024 13.46
JSM
Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt för att minska de samhälleliga konsekvenserna av torka. I de nationella riktlinjerna fastställs målen och åtgärderna. Remissförfarandet om riktlinjerna pågår till den 11.6.2024.

Den största avtappningen i Saimens och Vuoksens avrinningsstadgas historia inleds

13.5.2024 15.30
JSM
Kuvituskuva. Imatrankosken voimalaitoksen ohijuoksutus. Kuva: Ilkka Elo/POKELY
Avtappningen i Saimen höjs den 13 maj 2024 till den högsta nivån någonsin sedan avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen infördes. Genom extra avtappning minskar höjningen av vattenståndet i Saimen och förebyggs skador och förluster som orsakas av översvämning.

JSM utlyste specialunderstöd för projekt som främjar vilthushållningen

13.5.2024 10.31
JSM
Ansökningsomgången för understöd till projekt för utveckling av vilthushållningen började den 13 maj 2024. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd till flera teman. Ansökningstiden går ut den 16 juni 2024.

Glasögon för mörkerseende och artificiell belysning blir tillåtna vid jakt på vildsvin

6.5.2024 13.55
JSM
Republikens president stadfäste fredagen den 3 maj lagen om ändring av 33 § i jaktlagen. Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.

Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18.4.2024 10.07
JSM

Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.


EU-stöd främjar utveckling av biodlingen och tryggar framtiden för det nordiska biet

21.3.2024 15.42
JSM
Marknadsenheten vid jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett tillfälle om aktuella frågor inom biodlingen för aktörerna inom branschen. Vid tillfället diskuterade man hur genomförandet av CAP-planen har kommit igång och de planerade ändringarna i honungsdirektivet.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för utveckling av livsmedelssystemet

5.3.2024 12.48
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt cirka tre miljoner euro i finansiering till projekt som syftar till att utveckla livsmedelskedjan. Livsmedelsverket öppnar utlysningen den 5 mars 2024. Ansökningstiden går ut den 16 april 2024.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister