Klimatförändringen beaktas allt bättre i avtappningarna i Saimen och Vuoksen

25.10.2021 14.57
JSM
På grund av klimatförändringen är översvämningar och torka allt vanligare i Saimen. Eftersom vattenförhållandena varierar ovanligt mycket oftare än tidigare, har den finsk-ryska gränsvattendragskommissionen kommit överens om gemensamma åtgärder för att öka det proaktiva arbetet och informationsutbytet när det gäller avtappningar i Saimen och Vuoksen.

Ett nytt operativt program för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket är klart

25.10.2021 13.13
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med sina samarbetspartner utarbetat ett nytt operativt program för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket i enlighet med de skärpta internationella kraven. Det första operativa programmet togs fram 1994, det föregående programmet är från 2018.

Jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen:
Medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar har fört diskussionen om behandlingsmetoderna framåt

20.10.2021 12.58
JSM
Foto av skogarna i Kainuu
Riksdagens jord- och skogsbruksutskott gav den 20 oktober 2021 sitt betänkande om medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar. Den diskussion om skogsbehandlingsmetoderna och metodernas konsekvenser som initiativet väckt är enligt jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen väldigt viktig.

Mångsidigt om bärkraft inom matkedjan– seminariet i Mariehamn 8. oktober

11.10.2021 13.09
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet finansierade seminariet Bärkraftigt från jord till bord som hör till Finlands program under ordförandeskapet 2021 av Nordiska ministerrådet. Seminariet verkställdes i hybridform, med vd Lotta Nummelin som ordförande, i samarbete med Högskolan på Åland och som del av SM Mathantverk 2021.

Jordbruks- och fiskeriministrarna diskuterar om skogarna och fiskekvoterna för Östersjön

8.10.2021 13.25
JSM
Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg den 11-12 oktober 2021. På mötesagendan finns bland annat EU:s 55%-paket med klimatåtgärder, skogsstrategin och CAP-strategiförordningen. Ministrarna har för avsikt att fatta beslut om fiskerimöjligheterna i Östersjön år 2022. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information