Den nya livsmedelsmarknadslagen

Ändringen av livsmedelsmarknadslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 29 januari 2021. Regeringspropositionen som gäller ändringen (RP 199/2020 rd) och som överlämnades till riksdagen den 29 oktober 2020 antogs av riksdagen den 18 december 2020.

Den nya lagen ger den tydliga spelregler för handeln och balanserar livsmedelssystemets förhandlingspositioner. Med hjälp av lagen kan man allt bättre ingripa i de osunda handelsmetoderna i livsmedelssystemet. Den myndighet som ser till att lagen följs är livsmedelsmarknadsombudsmannen.

Genom ändringarna togs det in i lagen bestämmelser om de förbud mot otillbörliga handelsmetoder som EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder från april 2019 kräver.

Likaså togs det in bestämmelser om tillsynen över att förbuden följs och om påföljder för överträdelse av förbuden. Målet är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de säljare som har den svagaste positionen inom handeln med jordbruksprodukter och livsmedel mot starkare köpare.  

Direktivet harmoniserar medlemsländernas nationella lagar genom att fastställa en miniminivå för skyddet inom hela EU.
Den nya lagen förbjuder bland annat alltför långa betalningstider, annullering av en order med kort varsel, ensidiga ändringar av avtalsvillkoren, betalningar som inte är kopplade till försäljningen, kommersiella repressalier samt obehörigt utnyttjande av företagshemligheter. 

Att av säljarna ta ut kostnader för att återlämna, förstöra, lagra, inkludera i produktsortimentet och marknadsföra köpta produkter är inte tillåtet om det inte särskilt har avtalats om dessa kostnader. Köparen kan inte heller vägra att bekräfta köpeavtalet skriftligen om säljaren begär det. 

Förbuden gäller all försäljning av jordbruksprodukter och livsmedel när köparen har större omsättning än säljaren och köparens omsättning är mer än två miljoner euro. På grund av minimigränsen faller dock till exempel små kaféer, restauranger och kiosker utanför regleringen. Regleringen gäller också den offentliga sektorn samt hotell- och restaurangbranschen.

Den nya lag träder i kraft den 1 november 2021.
 

Ytterligare information:

Maija Heinonen, konsultativ tjänsteman, 0295 162 082, maija.heinonen(at)mmm.fi

Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 325, aku-petteri.korhonen(at)mmm.fi

Frågor och svar om livsmedelsmarknadslagen

Behovet av en reform

Tillämpningsområde

Förbud

Påföljder

Innehållspublicerare