Den nya livsmedelsmarknadslagen

Lagen om ändring av livsmedelsmarknadslagen (116/2021) offentliggjordes den 2 februari 2021. Den nya lagen finns i Finlex.

Den nya lagen ger tydliga spelregler för handeln och balanserar förhandlingspositionerna i livsmedelssystemet. Med hjälp av lagen kan man allt bättre ingripa i de osunda handelsmetoderna i livsmedelssystemet. Den myndighet som ser till att lagen följs är livsmedelsmarknadsombudsmannen.

Genom ändringarna togs det in i lagen bestämmelser om de förbud mot otillbörliga handelsmetoder som EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder från april 2019 kräver.

Likaså togs det in bestämmelser om tillsynen över att förbuden följs och om påföljder för överträdelse av förbuden. Syftet med lagen är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de säljare som har den svagaste positionen inom handeln med jordbruksprodukter och livsmedel mot starkare köpare.

Direktivet harmoniserar medlemsländernas nationella lagar genom att fastställa en miniminivå för skyddet inom hela EU. Lagen förbjuder bland annat alltför långa betalningstider, annullering av en order med kort varsel, ensidiga ändringar av avtalsvillkoren, betalningar som inte är kopplade till försäljningen, kommersiella repressalier samt obehörigt utnyttjande av företagshemligheter.

Det är inte tillåtet att ta ut kostnader av säljarna för att återlämna, förstöra, lagra, inkludera i produktsortimentet och marknadsföra köpta produkter om det inte särskilt har avtalats om dessa kostnader. Köparen kan inte heller vägra att bekräfta köpeavtalet skriftligen om säljaren begär det.

Förbuden i lagen tillämpas på all försäljning av jordbruksprodukter och livsmedel när köparen har större omsättning än säljaren och köparens omsättning är mer än två miljoner euro. På grund av minimigränsen faller emellertid till exempel små kaféer, restauranger och kiosker utanför regleringen. Regleringen gäller också den offentliga sektorn samt hotell- och restaurangbranschen.

Den nya lag träder i kraft den 1 november 2021.
 

Ytterligare information:

Maija Heinonen, konsultativ tjänsteman, 0295 162 082, maija.heinonen(at)mmm.fi

Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 325, aku-petteri.korhonen(at)mmm.fi

Frågor och svar om livsmedelsmarknadslagen

Behovet av en reform

Tillämpningsområde

Förbud

Påföljder

Innehållspublicerare