Hoppa till innehåll
Media

Den sociala och kulturella hållbarhetens perspektiv på skog lever i tiden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2021 12.54 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 23.12
Nyhet
En flicka och en pojke sitter på en klippa i skogen.

Skogar ger finländarna välfärd på många olika sätt – inte bara i fråga om ekologiska och ekonomiska effekter utan också socialt och kulturellt. Målet för den nationella skogsstrategin 2025 är att samordna dessa olika synvinklar och trygga den skogliga välfärden även i framtiden.

Det sociala perspektivet gäller bland annat allemansrätten, rekreationsanvändningen, kompetensen och utbildningen samt frågor som rör arbete, hälsa och utkomst. Till det kulturella perspektivet hör i sin tur de sätt, rutiner och värden som hänför sig till användningen av skogar samt att överföra dem till kommande generationer.

På jord- och skogsbruksministeriets webbinarium den 1 september 2021 presenterades sociala och kulturella projekt som genomför den nationella skogsstrategin. Tematiskt handlar projekten skogskulturell hållbarhet, användning av naturen för rekreation, rådgivning till skogsägare, utbildning inom skogsbranschen samt ungas delaktighet i skogsstrategin.

Fokus ligger i synnerhet på unga

Målet är att den skogskulturella kontinuiteten inte bryts och att de seder, rutiner och förhållningssätt som anknyter till användningen av skogarna överförs till följande generationer i en tidsenlig form. Det är viktigt att kompetensen om skogar och skogsvård överförs från en generation till en annan, men det är minst lika viktigt att utvärdera och komplettera den tidigare kompetensen bland annat med hjälp av ny forskningsdata. Även värderingarna och attityderna förändras med tiden.

De ungas skogsråd som sammanträdde i maj 2021 lyfte särskilt fram frågor kring klimatet och naturens biologiska mångfald. Skogsbruket ska vara ekologiskt hållbart, och man bör inte heller vara rädd för radikala lösningar.

Men all hållbarhet är värdefull, och något av dess delområden får inte heller glömmas. Att få använda skogar för rekreation är viktigt,  och i den sociala hållbarheten ska också beaktas de arbetstillfällen och näringar som skogsbruket skapar. Ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk är på det hela taget en central lösning på framtidens problem och det är viktigt att det fortsätter och utvecklas.

De ungas röst hörs under hösten igen i åtminstone två diskussioner kring klimatplanen för markanvändningssektorn: i september i Landsbygdsparlamentets panel för unga och i november i klimatplansträffen för unga.

Jord- och skogsbruksministeriets webbinarium den 1 september 2021 var det sista av ministeriets tre webbinarier som handlar om projekt som genomför den nationella skogsstrategin. Det första webbinariet ordnades i november 2020 med ett hållbarhetstema och det andra i mars 2021 med temat skogarnas klimathållbarhet.

Presentationerna (på finska):

Videoupptagning från webbinariet (kan ses fram till den 15 september 2021): youtube.com/watch?v=dOIJRPQb7PU

Mer om den nationella skogsstrategin:

Skogar