Minister Kurvinen: en levande landsbygd utgör grunden för försörjningsberedskapen i hela landet

13.5.2022 11.51
JSM
Antti Kurvinen.
Landsbygdspolitiska rådet sammanträdde den 10 maj under ledning av sin nya ordförande, jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. I sitt öppningstal betonade Kurvinen betydelsen av en levande landsbygd som grund för beredskapen och försörjningsberedskapen i hela landet.

Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni

12.5.2022 13.14
JSM
Ung björkskog med små granar därtill
Stödet för vård av ungskog höjs den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Även villkoren för att få stöd lindras. Målet med ändringarna är att uppmuntra skogsägare att utföra vård av ungskog och att samla ihop klenträd i samband med det. Beslut om dessa ändringar fattades av statsrådet den 12 maj 2022.

Fiskebestämmelser för fiske av annan fisk än lax i Tana älv har godkänts

5.5.2022 15.56
JSM
Kuva: Jaakko Vähämäki
De ändringar i bestämmelserna om fiske i Tana älv denna sommar som överenskommits med Norge har fastställts genom en förordning av statsrådet. De bestämmelser som man nu har enats om gäller fiske av andra arter än lax. En proposition som gäller ett förbud mot laxfiske är för närvarande under behandling i riksdagen. Statsrådets förordning träder i kraft den 6 maj 2022.

Stödnivån för svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland för 2021 fastställdes

19.5.2022 13.29
JSM
Regeringen beslutade i dag om den slutliga stödnivån för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2021. Stödet kan höjas från den tidigare föreskrivna nivån, eftersom det år 2021 fanns något färre enheter som är berättigade till från produktionen frikopplat stöd än vad som bedömts på förhand.

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av problem med tillgången på urea

5.5.2022 13.40
JSM
Tuore kanto, johon on levitetty ureaa
Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller något annat bekämpningsmedel. På grund av sanktionerna mot Ryssland är dock tillgången till urea osäker i nuläget, och bekämpningsskyldigheten lindras därför temporärt från och med den 6 maj 2022.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information