Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

27.6.2022 9.02
Ministry of Agriculture and Forestry
Halvtidsmålet för strategin för skydd av saimenvikaren på 400 saimenvikare uppnåddes sex år i förtid. Saimenvikaren är fortfarande en mycket hotad art, och särskild uppmärksamhet krävs av fiskare i saimenvikarens utbredningsområden, framför allt i juli när förbudet mot nätfiske upphör. Ingen vill få en saimenvikare i nätet av misstag.

Jaktkvoten för björn är 346 individer – kvoten är 111 björnar mindre än föregående jaktsäsong

1.7.2022 13.14
Ministry of Agriculture and Forestry
Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning fastställt jaktkvoten för björn till 346 individer under jaktsäsongen 2022–2023. Kvoten är 111 björnar mindre än under den föregående säsongen. Finlands viltcentral fattar beslut om hur dispenserna fördelas.

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

1.7.2022 12.02
Ministry of Agriculture and Forestry
Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Arbetsgruppen för utveckling av Evois strövområde: Evois kan bli ett exemplariskt strövområde som främjar den biologiska mångfalden

29.6.2022 15.20
Ministry of Agriculture and Forestry
Kuva: Keijo Kallunki
Den arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 24 november 2021 för att utveckla Evois strövområde överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen den 29 juni 2022. Arbetsgruppen föreslår att Evois ska utvecklas till ett exemplariskt statligt strövområde där såväl den biologiska mångfalden som rekreations- och landskapsvärden främjas. Enligt bedömningarna kan de åtgärder som föreslås medföra att besökarantalet blir 2,5 gånger större än nu och att den ekonomiska nyttan ökar med miljontals euro.

Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

1.7.2022 10.06
Ministry of Agriculture and Forestry
Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav den 1 mars 2022, behöver inte längre följas. Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om hygien för att förebygga spridning av covid-19 ska däremot följas.

Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023

29.6.2022 14.04
Ministry of Agriculture and Forestry

Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalar Livsmedelsverket ut till gårdarna med djur i början av 2023. I år har systemet med djurbidrag ändrats kraftigt, därför är det inte möjligt att betala ut bidragen enligt oförändrad tidtabell.

Coronaviruset, illustration

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry

Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar

Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information