Diskussion mellan jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet mondagen den 22 juli kl. 16.00 - 17.30: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/envi/events-hearings.html

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information