Fiskeriområden

Vad är ett fiskeriområde?

Nya fiskeriområden som bildas enligt den nya lagen inleder verksamheten vid ingången av år 2019. Ett fiskeriområde är ett fiskerihushållningsmässigt tillräckligt stort enhetligt område. Under övergångstiden sköter de gamla fiskeriområdena vissa nödvändiga uppgifter enligt den nya lagen.

Vad har ett fiskeriområde för uppgifter?

Ett fiskeriområde har till uppgift att planera ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna. Området tar fram en nyttjande- och vårdplan som godkänns av närings-, trafik- och miljöcentralen. Fiskeriområdet svarar för införandet av planen och uppföljningen av planens effekter. Fiskeriområdet

sköter den information som anknyter till nyttjande och vård av fiskresurserna, organiserar fiskeövervakningen och samlar uppföljningsuppgifter som gäller fiske och åtgärderna för vård av fiskbestånden. Ytterligare bidrar området till att bilda gemensamma fisketillståndsområden för fritidsfiskets och det kommersiella fiskets behov samt fördelar de medel som influtit i form av ersättning för handredskapsfiske mellan ägarna av vattenområden.

Vem har beslutanderätt i ett fiskeriområde?

Fiskeriområdets beslutanderätt hör till fiskeriområdets stämma. Delägarlag, ägare av sådana tillräckligt stora vattenområden som inte hör till ett delägarlag och landsomfattande organisationer inom fiskeribranschen har rätt till en företrädare vid stämman.

Registrerade regionala miljö- eller naturskyddsföreningar och inom samernas hembygdsområde Sametinget, har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman men inte rösträtt. Ytterligare har fiskeriområdet rätt att till stämman bjuda in sakkunniga som har närvaro- och yttranderätt vid stämman.