Kommersiellt fiske

Vem kan registrera sig som kommersiell fiskare?

Kommersiellt fiske är verksamhet där fisk fångas för försäljning eller där den fångade fisken eller en del av den säljs. En fysisk eller juridisk person som har sin bosättningsort eller hemort i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som fiskar på finskt territorium, i Finlands ekonomiska zon eller i sådana vatten där det enligt Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskeripolitiken är tillåtet att fiska, kan registrera sig som kommersiell fiskare.

Hur registrerar man sig?

Fiskare registrerar sig i registret över kommersiella fiskare i enlighet med lagens 87 §. Ansökan om registrering som kommersiell fiskare lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.  Registreringen gäller i högst tre år i sänder. Närings-, trafik- och miljöcentralen ger kommersiella fiskare ett intyg över registreringen.

I registret över kommersiella fiskare registreras fysiska och juridiska personer som har för avsikt att få inkomster (omsättning) från försäljningen av fångst av fisk eller kräfta som aktören själv fångat eller som fångats för aktörens räkning eller av bearbetade produkter av sådan fångst. Andra än aktörer som är registrerade i registret över kommersiella fiskare får inte sälja fångst som de fångat eller som fångats för deras räkning i insjövattnen eller havsområdet. Ett undantag är sporadisk direktförsäljning av ett obetydligt fiskparti till konsumenten i insjövatten.

Hur klassificerar man kommersiella fiskare?

Kommersiella fiskare indelas i grupp I och grupp II. Till grupp I hör fysiska personer eller sammanslutningar vars genomsnittliga omsättning från försäljningen av fångst av fisk som aktören själv fångat eller av bearbetade produkter av sådan fångst under de tre senaste räkenskapsperioderna är över 10 000 euro. De kan också vara nya kommersiella fiskare som uppvisar en av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd plan för hur omsättningen från försäljningen av fångst av fisk som aktören själv fångat eller av bearbetade produkter av sådan fångst överstiger 10 000 euro senast under den tredje räkenskapsperioden efter registreringen.

Till grupp II hör övriga än de kommersiella fiskare som hör till grupp I. En fiskare vars plan om utveckling av omsättningen inte realiseras placeras också i grupp II. Gruppindelningen görs i samband med registreringen och därefter med tre års mellanrum eller på fiskarens egen begäran.

Vad för förpliktelser har en kommersiell fiskare?

Kommersiella fiskare ska föra journal över fisket på andra vatten än havsområdet och minst en gång om året lämna en rapport till Naturresursinstitutet över den fångst som fiskaren fångat själv eller som fångats för fiskarens räkning.

På rapporter över fångst från kommersiellt fiske i havsområdet tillämpas bestämmelserna om rapporteringsskyldighet i Europeiska unionens lagstiftning och i den nationella lagstiftningen som utfärdats för att genomföra EU-lagstiftningen. Kommersiella fiskare ska omedelbart informera närings-, trafik- och miljöcentralen om förändringarna i registreringsförutsättningarna och om verksamheten upphör.