Vattendrag för vandringsfisk

Vad menas med vattendrag för vandringsfisk?

Ett vattendrag för vandringsfisk är ett vattenområde som vandringsfisken använder som en viktig vandringsväg eller som ett viktigt förökningsområde. Även byggda älvar och bäckar där det förekommer vandringsfiskar är vattendrag för vandringsfisk. Vandringsfiskar är lax, insjölax, ål, nejonöga, asp, öring samt vandrande bestånd av röding, harr och sik.

Hur vet jag vad som är ett fors- eller strömområde?

Ett fors- och strömområde är enligt 4 § i lagen om fiske ett sådant område i ett vattendrag där vattnet skönjbart strömmar i riktning nedströms och där strömdragets uppströmsvatten befinner sig högre upp än nedströmsvattnet. I den gamla lagen om fiske talade man om forsar och strömdrag. Enligt den gällande lagen är definitionen av ett fors- och strömområde en aning bredare. Den nya lagen avgränsar tydligare än tidigare de områden som inte är forsar eller starka strömdrag, men som ligger så nära sådana områden att de med tanke på fisket efter vandringsfisk kan jämföras med forsar och strömdrag. 

På vilka ställen i ett vattendrag för vandringsfisk får jag pilkfiska?

Det är förbjudet att meta och pilka i fors- och strömområdena i vattendrag för vandringsfisk. Förbudet gäller också vattenområdets ägare och innehavare av fiskerätten. Handredskapsfisket är också förbjudet utan tillstånd av vattenområdets ägare och innehavare av fiskerätten.

Det är viktigt att veta att begränsningarna inte gäller hela älvområdet i vattendrag för vandringsfisk. I stillastående vatten får du pilka och meta på samma sätt som tidigare. Man ville skärpa lagbestämmelserna och förbjuda fisket vid forshuvudet eller omedelbart nedanför forsen föra att skydda vandringsfiskbestånd.

På vilket sätt har man begränsat nätfisket i älvar som hör till ett vattendrag för vandringsfisk?

I älvar som hör till vattendrag för vandringsfisk är det förbjudet att fiska med nät från 15 augusti till den 30 november.