Jord- och skogsbruksministeriet uppmuntrar till att påverka kommissionen för att tillåta handel med sälprodukter

12.6.2024 11.16
MMM
Europeiska kommissionen har öppnat en enkät om hur väl EU-lagstiftningen om handel med sälprodukter fungerar. Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar intressegrupperna att ta vara på möjligheten att göra sin röst hörd i frågan.

Mer flexibilitet i kravet på att ordna rastning för kor som hålls uppbundna i bås

6.6.2024 14.50
MMM
Statsrådets förordning ändras så att producenterna ges möjlighet att planera betesgång och rastning för kor som hålls uppbundna i bås på ett mer flexibelt sätt med tanke på gårdens arbeten och resurser så att man samtidigt beaktar nötkreaturens välbefinnande.

Vid polcirkeln inrättas ett nytt statligt strövområde

6.6.2024 13.51
MMM
Vaattunkiköngäs Napapiirin retkeilyalueella
I området vid ån Raudanjoki i Rovaniemi, kring forsarna Vaattunkiköngäs och Vikaköngäs, inrättas det första nya statliga strövområdet sedan 1994. Statsrådet fattade beslut i ärendet vid sitt sammanträde idag. Ett av syftena med att inrätta Polcirkelns strövområde är att uppdatera hela friluftsmodellen och -varumärket i enlighet med den nationella strategin för friluftsliv.

Jaktkvoten för brunbjörn föreslås vara 224 individer – kvoten är 44 björnar större än föregående jaktsäsong

5.6.2024 14.32
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om utkastet till förordning som gäller fastställande av största tillåtna bytesmängd för brunbjörn för jaktåret 2024–2025. Utlåtanden begärs senast den 26 juni 2024.

Glasögon för mörkerseende och artificiell belysning blir tillåtna vid jakt på vildsvin

6.5.2024 13.55
MMM
Republikens president stadfäste fredagen den 3 maj lagen om ändring av 33 § i jaktlagen. Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.

Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18.4.2024 10.07
MMM

Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.


EU-stöd främjar utveckling av biodlingen och tryggar framtiden för det nordiska biet

21.3.2024 15.42
MMM
Marknadsenheten vid jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett tillfälle om aktuella frågor inom biodlingen för aktörerna inom branschen. Vid tillfället diskuterade man hur genomförandet av CAP-planen har kommit igång och de planerade ändringarna i honungsdirektivet.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för utveckling av livsmedelssystemet

5.3.2024 12.48
MMM
Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt cirka tre miljoner euro i finansiering till projekt som syftar till att utveckla livsmedelskedjan. Livsmedelsverket öppnar utlysningen den 5 mars 2024. Ansökningstiden går ut den 16 april 2024.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister