Vilken är den viktigaste matfrågan?

Var växer din mat?

Matens ursprung berättar om produktionsförhållandena och vilka effekter produktionssätten har för till exempel miljön, djurens välbefinnande och vilka ämnen som hamnar i kroppen med födan. Är produktionsförhållandena och matens väg från jord till bord ansvarsfulla och hållbara?

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj för att främja värdesättandet av mat och syftet var att öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen följde matproduktionen på nio gårdar i olika delar av landet och sökte svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar.

Kampanjens gårdar

Med i kampanjen var

I kampanjen som pågick 2017 - 2019 deltog också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

Bra mat växer nära eftersom

Finländsk mat är ansvarsfullt producerad

Vår matproduktion är ansvarsfull. Vi har rika vattentillgångar. Vi fäster särskild vikt vid djurens välbefinnande och använder antibiotika ansvarsfullt. Vi klipper inte av näbbar på kycklingar och långa knorrar är ett tecken på att våra svin mår bra. Livsmedelssektorn ger också sysselsättning åt många: 340 000 personer i olika delar av landet arbetar i branschen.

Finländsk mat är lätt att spåra

Den finländska maten är enkel att spåra. Finskproducerad mat, såväl mjölk, spannmål som grönsaker kan spåras tillbaka till produktionsgården. På grund av att maten går att spåra är den trygg. En transparent produktionskedja garanterar att vi kan lita på produktens ursprung och kvalitet. Vi vet hur maten är producerad och förädlad.

Finländsk mat är ren

Den finländska maten är ren. Vi har ren jordmån och luft samt rena vattentillgångar. Livsmedelskedjans hygien är av världsklass. Vi har undantagsvis få djur- eller växtsjukdomar och en internationell jämförelse visar att vi använder mindre bekämpningsmedel, och även resthalterna är mindre. Våra livsmedel är fria från salmonella och antibiotika.

Mer information

Anna-Leena Miettinen, jordbruksråd 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162409   E-postadress:


Anna Salminen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162002   E-postadress: