Jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen:
Medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar har fört diskussionen om behandlingsmetoderna framåt

20.10.2021 12.58
JSM
Foto av skogarna i Kainuu
Riksdagens jord- och skogsbruksutskott gav den 20 oktober 2021 sitt betänkande om medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar. Den diskussion om skogsbehandlingsmetoderna och metodernas konsekvenser som initiativet väckt är enligt jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen väldigt viktig.

Det huvudsakliga målet med förvaltningsplanen för lodjursstammen är att bevara en gynnsam skyddsstatus

15.10.2021 13.40
JSM
Ilves lumisessa maisemassa.
Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt den uppdaterade förvaltningsplanen för lodjursstammen och jaktkvoten 2021–2022. Förvaltningsplanen är en viktig del av storviltspolitiken och förvaltningen av stammar.

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen uppdateras – jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred arbetsgrupp för arbetet

15.10.2021 10.58
JSM
Översvämning på Salutorget i Helsingfors
Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska uppdatera planen för anpassning till klimatförändringen. Gruppen som består av företrädare för olika förvaltningsområden ska vara klar med arbetet vid utgången av 2022.

Mångsidigt om bärkraft inom matkedjan– seminariet i Mariehamn 8. oktober

11.10.2021 13.09
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet finansierade seminariet Bärkraftigt från jord till bord som hör till Finlands program under ordförandeskapet 2021 av Nordiska ministerrådet. Seminariet verkställdes i hybridform, med vd Lotta Nummelin som ordförande, i samarbete med Högskolan på Åland och som del av SM Mathantverk 2021.

Jordbruks- och fiskeriministrarna diskuterar om skogarna och fiskekvoterna för Östersjön

8.10.2021 13.25
JSM
Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg den 11-12 oktober 2021. På mötesagendan finns bland annat EU:s 55%-paket med klimatåtgärder, skogsstrategin och CAP-strategiförordningen. Ministrarna har för avsikt att fatta beslut om fiskerimöjligheterna i Östersjön år 2022. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information