Ett förslag om rättvisa och kostnadseffektiva metoder för att minska utsläppen av växthusgaser från torvåkrar har publicerats

1.2.2023 15.22
JSM
Kuvassa oja peltojen keskellä
Naturresursinstitutet (Luke) har berett ett förslag till fördelning av det anslag på 30 miljoner euro som har anvisats för våtmarksodling. Jord- och skogsbruksministeriet hade beställt utredningen för att få ett förslag till hur återvätning av åkrar i enlighet med klimatplanen för markanvändningssektorn i praktiken bör genomföras för att utsläppsminskningsmålen ska uppnås i sin helhet. Det alternativ som rekommenderas starkast är ett anbudsförfarande där markägare betalas för att höja grundvattennivån på sina torvåkrar.

Dispensjakt på varg begränsas

31.1.2023 15.51
JSM
Finlands viltcentrals befogenhet att bevilja dispens för jakt på varg utanför renskötselområdet begränsas genom en förordning. Från och med den 1 februari 2023 får dispens beviljas för fällande av högst 28 individer. I antalet ingår också alla andra avlidna vargar som kommer till myndigheternas kännedom, såsom individer som avlivats av polisen och individer som dött i trafiken.

223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden – JSM godkände Leadergrupperna för perioden 2023–2027

27.1.2023 11.11
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leadergrupper, dvs. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023–2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leadergrupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

De verksamhetskrav som ingår i grundvillkoren för jordbruket fastställdes

12.1.2023 16.04
JSM
Statsrådet godkände på torsdagen en förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas.

Begränsningar för industrin i fråga om bortskaffande av fiskavfall

23.12.2022 15.42
JSM
Republikens president har stadfäst en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Genom ändringen begränsas möjligheten att genom nedgrävning i marken eller genom transport till avstjälpningsplats bortskaffa död fisk och fiskavfall från vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar som hanterar fisk. Bakgrunden till begränsningen är en anmärkning från Europeiska kommissionen, enligt vilken Finland i strid med EU-lagstiftningen har tillåtit att fiskbiprodukter utan begränsningar grävs ner i marken eller förs till avstjälpningsplatser.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information