Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

27.6.2022 9.02
Ministry of Agriculture and Forestry
Halvtidsmålet för strategin för skydd av saimenvikaren på 400 saimenvikare uppnåddes sex år i förtid. Saimenvikaren är fortfarande en mycket hotad art, och särskild uppmärksamhet krävs av fiskare i saimenvikarens utbredningsområden, framför allt i juli när förbudet mot nätfiske upphör. Ingen vill få en saimenvikare i nätet av misstag.

Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket på remiss

5.7.2022 9.10
Ministry of Agriculture and Forestry
Ett förslag till en ny lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket sändes på remiss den 4 juli 2022. Lagen ska ersätta den gällande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den så kallade Kemera-lagen. Remissyttranden kan lämnas fram till den 5 augusti 2022.

Jaktkvoten för björn är 346 individer – kvoten är 111 björnar mindre än föregående jaktsäsong

1.7.2022 13.14
Ministry of Agriculture and Forestry
Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning fastställt jaktkvoten för björn till 346 individer under jaktsäsongen 2022–2023. Kvoten är 111 björnar mindre än under den föregående säsongen. Finlands viltcentral fattar beslut om hur dispenserna fördelas.

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

1.7.2022 12.02
Ministry of Agriculture and Forestry
Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Finlands kocklandslag som ambassadör för finländsk mat och matkultur i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet

5.7.2022 11.12
Ministry of Agriculture and Forestry
Jord- och skogsbruksministeriet och Culinary Team of Finland ry, som ansvarar för Finlands kocklandslag, fortsätter sitt samarbete och har ingått ett samarbetsavtal som stöder kocklandslagets träning inför VM. Finlands kocklandslag ger Finland kulinarisk synlighet och främjar den finländska matens konkurrenskraft i världen.

Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

1.7.2022 10.06
Ministry of Agriculture and Forestry
Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav den 1 mars 2022, behöver inte längre följas. Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om hygien för att förebygga spridning av covid-19 ska däremot följas.

Coronaviruset, illustration

Bloggar

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen
4.3.2021 14.21
Ministry of Agriculture and Forestry

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Maija Heinonen
30.10.2020 11.50
Ministry of Agriculture and Forestry

Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar

Katja Matveinen
5.10.2020 22.41
Ministry of Agriculture and Forestry

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information