Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet och ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget. Ministeriet och ämbetsverken har beredskap att reagera snabbt om situationen kräver det till exempel inom livsmedelsförsörjningen eller vattentjänsterna.

Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

Anvisningarna ges på grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin. Anvisningarna gäller t.o.m. 13.4.2020 och berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga funktionernas kontinuitet.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt. Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Lantmäteriverket och Finlands skogscentral begränsar kundservicen

Fram till den 13 april 2020 betjänar Lantmäteriverkets serviceställen kunder endast med tidsbokning. Enligt verkets anvisningar ska kunderna boka tid via telefontjänsten.

Mer information om Lantmäteriverkets kundservice: Lantmäteriverkets pressmeddelande och anvisningar om kundservice

De kunder som vill besöka Skogscentralens kontor ska från och med den 18 mars 2020 boka tid på förhand.

Skogscentralens serviceställen i Rovaniemi, Kajana, Uleåborg, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, S:t Michel, Kouvola, Lahtis och Helsingfors har ett tidsbokningssystem.

Mer information om Skogscentralens kundservice: Skogscentralens webbplats

Mer information om coronaviruset finns att få bland annat via dessa länkar:

Innehållet kompletteras vid behov. 

Se också