Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

MMM005:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeella ehdotetaan muutettavaksi kalastuslupien myynnistä perittävää maksua sekä
sähköiseen saalisrekisteriin ilmoitettavia tietoja lupine ostajista ja lisäksi
matkailukalastuslupien hintojen hinnoitteluväliä niin, että mahdollistetaan hyvin edullisten ja
maksuttomien lupien myöntäminen alle 18-vuotiaille tietyissä tilanteissa

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM005:00/2018

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2017 – 23.4.2018

Asettamispäivä 1.11.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 11/2018 Annettu eduskunnalle 1.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys HE 10/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lakia ehdotetaan muutettavaksi palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävän maksun sekä sähköiseen saalisrekisteriin ilmoitettavien tietojen osalta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi matkailukalastuslupien hintojen hinnoitteluväliä niin, että mahdollistetaan hyvin edullisten ja maksuttomien lupien myöntäminen alle 18-vuotiaille tietyissä tilanteissa.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esitetyllä muutoksella tarkennettaisiin palveluntuottajien kalastuslupien myynnistä perittävän maksun määrää sekä velvoitettaisiin palveluntuottajia ilmoittamaan tarvittaessa luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin pitäjälle saalisilmoitusvelvollisuuden täyttämisen varmistamiseksi.

Myös voimaansaattamislain 10 §:n 2 momentin 1-3 kohtien mukaisten hintojen vaihteluväliä muutettaisiin niin, että luvan hinta voisi vaihdella ilmaisesta 150 euroon kalastusvuorokautta kohti, mikä olisi tarpeen esimerkiksi nuorisolupien markkinatilannetta vastaavan hinnoittelun toteuttamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2018.

Tiivistelmä

Hankkeella ehdotetaan muutettavaksi kalastuslupien myynnistä perittävää maksua sekä
sähköiseen saalisrekisteriin ilmoitettavia tietoja lupine ostajista ja lisäksi
matkailukalastuslupien hintojen hinnoitteluväliä niin, että mahdollistetaan hyvin edullisten ja
maksuttomien lupien myöntäminen alle 18-vuotiaille tietyissä tilanteissa

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty Tenojoen vesistön saalistietojen keräämiseen sekä Tenojoen matkailukalastuslupien myyntiin liittyvien yksityiskohtien muuttamiseksi, jotta saalistietojen keräämisestä saataisiin kattavampaa ja kalastuslupien hinnoittelua joustavoitettua.