FI SV EN

Muuntogeeniset ja uuselintarvikkeet

Uuselintarvikkeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EY) N:o 258/97 määrittelee uuselintarvikkeet tuotteiksi, joita ei ole merkittävässä määrin käytetty ihmisravinnoksi EU:n alueella ennen 15.5.1997. Asetuksen korvaa uusi uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283, joka tuli voimaan 31.12.2015, mutta jota sovelletaan täysmääräisesti vasta 1.1.2018 alkaen. Siirtymäaikana ennen 1.1.2018 jätetyt lupahakemukset käsitellään asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti. Hakemukset, joista ei ole tehty päätöstä 1.1.2018 mennessä siirretään uuden asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisiksi hakemuksiksi.

Uutuuden käsite pohjaa jatkossakin turvalliseen käyttöhistoriaan elintarvikkeena ajallisen katkaisurajan säilyessä entisellään. Arviota siitä, kuuluuko tuote asetuksen piiriin, selkiytetään luokittelemalla tuoteryhmiä. Neljä ryhmää vastaa aiempia. Uusia ryhmiä ovat valmistetut nanomateriaalit, solukko- ja kudosviljelmätuotteet sekä kivennäisperäiset elintarvikkeet. Uudessa asetuksessa on selkiytetty eläinten kuten hyönteisten kuuluminen asetuksen piiriin.

Uudistuksessa merkittävintä on riskinarvioinnin ja päätöksenteon keskittäminen. Hakemukset jätetään Euroopan komissiolle, joka vastaa myös päätöksenteosta. Turvallisuuden ennakkoarvioinnista vastaa EFSA.  Uuselintarvikeluvista tulee nykymuotoisten toimijakohtaisten sijasta yleiset. Luvat kootaan unionin luetteloksi, joka julkaistaan komission kotisivuilla. Muualta kuin EU:n alueelta peräisin oleville, 25 vuoden turvallisen käyttöhistorian omaaville elintarvikkeille on varattu yksinkertaistettu ilmoitusmenettely. Kaikki elintarvikeluvat ovat voimassa nykyisenkin käytännön mukaisesti koko EU:n alueelle. Suomessa Evira on yhteysviranomainen uuselintarvikkeita koskevissa lupa-asioissa. Kansallisena asiantuntijaelimenä toimii uuselintarvikelautakunta.

Siirtymäaikana, ennen 1.1.2018 jätetyt lupahakemukset käsitellään asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti. Hakemukset, joista ei ole tehty päätöstä 1.1.2018 mennessä siirretään uuden asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisiksi hakemuksiksi.

Lisätietoa uuselintarvikkeista on saatavissa Eviran sivuilta. Tieto EU:ssa jätetyistä hakemuksista, ilmoituksista ja  uuselintarvikeluvista löytyy Euroopan komission kotisivuilta.

Muuntogeeniset elintarvikkeet

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1829/2003. Tällaisia elintarvikkeita ovat muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävät, niistä koostuvat tai niistä valmistetut elintarvikkeet.

Muuntogeenisiltä elintarvikkeilta edellytetään pakkausmerkintöjä. Merkintä löytyy elintarvikkeiden ainesosaluettelosta ko. ainesosan nimen yhteydestä. Merkintöjä ei edellytetä, jos muuntogeenisen aineksen esiintyminen on vähäistä ja tahatonta. Tällaiseksi rajaksi on asetettu 0,9 prosenttia kyseisestä ainesosasta.

Päätökset muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen markkinoinnista tehdään yhteisesti koko EU:n alueella. Suomessa Evira on nimetty yhteysviranomaiseksi GM elintarvikkeita ja rehuja koskevissa lupa-asioissa. Kansalliseksi asiantuntijaelimeksi on nimetty uuselintarvikelautakunta.

Euroopan komissio antoi huhtikuussa 2015 ehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamiseksi niin, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus kieltää EU:ssa hyväksyttyjen tuotteiden käyttö alueellaan. Ehdotus ei anna mahdollisuutta rajoittaa muuntogeenisellä rehulla ruokituista eläimistä saatavien tuotteiden, kuten lihan, kalan, maitotaloustuotteiden tai munien, kauppaa EU:n sisämarkkinoilla. Asian käsittely on kesken EU:n toimielimissä.

Lisätietoa muuntogeenisistä tuotteista  löytyy Eviran verkkosivuilta. Euroopan komission verkkosivuilta löytyy laajasti tietoa geenitekniikasta sekä mm. muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeva GMO-rekisteri. Tietoa geenitekniikasta ja muuntogeenisistä elintarvikkeista löytyy myös EFSA:n sivuilta, YK:n alaisen maatalousjärjestön sivuilta FAO GMO Foods Platform sekä Euroopan komission tuella pystytetyltä GMO Compass sivustolta.

Uuselintarvikelautakunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii uuselintarvikelautakunta. Lautakunta on asiantuntijaelin, joka asetetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 149/2012.  Lautakunnan jäsenet ovat elintarviketieteiden, ravitsemustieteen, lääketieteen, toksikologian ja allergologian, mikrobiologian ja biotekniikan asiantuntijoita. Lautakunta voi tarvittaessa kuulla myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Lautakunta on viimeksi asetettu viisivuotiskaudelle 26.5.2012 - 25.5.2017.

Lautakunnan tehtävänä on arvioida uuselintarvikeasetuksen mukaisesti Suomeen jätettyjen hakemusten turvallisuus ja antaa niistä ensiarviokertomus käsiteltäväksi yhteisötasolla EU:ssa. Lautakunta valmistelee ministeriön käyttöön lausunnot muiden EU:n jäsenvaltioiden laatimista arvioista sekä avustaa viranomaisia myös muissa uuselintarvikkeisiin tai elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lautakunta on nimetty valtioneuvoston asetuksella 910/2004 (muutettu 135/2008) antamaan lausuntoja muuntogeenisten elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Uuselintarvikkeiden ensiarviointiraportin sekä vastaavuuslausunnon laatimisesta peritään maksut ministeriön maksullisia suoritteita koskevan asetuksen 868/2012 mukaisesti.

Uuselintarvikelautakunnan kokoonpano

Uuselintarvikelautakunnan kokouspöytäkirjat

v. 2012 pöytäkirjat
1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012

v. 2013 pöytäkirjat
1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013

v. 2014 pöytäkirjat
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014

v.2015 pöytäkirjat
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015
 

v.2016 pöytäkirjat

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/20166/2016

Lisätietoja

Leena Mannonen, kaupallinen neuvos 
MMM, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162177