FI SV EN

Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät

Elintarvikkeiden ja rehujen tuotannossa käytetään torjunta-aineita tuhohyönteisten, rikkakasvien ja kasvitautien torjuntaan sekä kasvien kasvun säätelyyn. Näiden kasvinsuojeluaineiden käytön tavoitteena on parantaa sadon määrää ja laatua riittävän elintarviketuotannon turvaamiseksi.

Torjunta-ainejäämille on asetettu enimmäismäärät (engl. maximum residue limit, MRL), jotka eivät saa ylittyä elintarvikkeiksi tai rehuksi käytettävissä tuotteissa. Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät on asetettu siten, että ihmisten ja eläinten terveys on turvattu.

Mikäli tietylle elintarvikkeelle ja torjunta-ainejäämälle ei ole asetettu enimmäismäärää, on MRL 0,01 mg/kg.

Elintarvikkeiden ja rehujen torjunta-ainejäämäpitoisuuksia valvovat Tulli ja Evira.

Torjunta-ainejäämiin liittyvä lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

Liite I (EY) N:o 178/2006 asetus sekä (EU) N:o 600/2010 asetus luettelevat tuotteet, joihin enimmäismääriä sovelletaan

Liite II on ”lopullinen” EU:n luettelo MRL’istä. Siinä on konsolidoitu ennen 1.9.2008 annetut MRL:t. Liitteessä annetaan MRL:t 245:lle torjunta-aineelle.

Liite III on luettelo tilapäisistä EU:n MRL:istä. Se on harmonisoitu luettelo kansallisista enimmäismääristä. Siinä luetellaan MRL:t 471:lle torjunta-aineelle

Liite IV on luettelo aineista joille ei tarvita MRL:ää pienen riskin takia

Liite V tulee sisältämään luettelon torjunta-aineista, joiden oletusarvo on muu kuin 0,01 mg/kg. Tätä liitettä ei ole vielä julkaistu.

Liite VI tulee sisältämään listan MRL:ien muuntokertoimista prosessoiduille tuotteille. Tätä liitettä ei ole vielä julkaistu.

Liite VII on lista torjunta-aineista, joita käytetään kaasutusaineina, ja joille jäsenmaat voivat hakea erityisiä poikkeuksia ennen kuin tuotteet tulevat markkinoille

Asetus (EY) N:o 149/2008 säätää sallitut enimmäismäärät

Asetus (EY) N:o 260/2008 säätää sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine-tuote-yhdistelmät

Asetus (EY) 788/2012 säätää torjunta-ainejäämien valvonnasta

Asetus (EY) N:o 915/2010 säätää EU:n torjunta-ainejäämien monitorointiohjelman pakollisista tutkittavista elintarvikkeista. Monitorointiohjelman näytteenotosta säätää direktiivi N:o 2002/63/EY

Liite 1 on muuttunut useita kertoja ja viimeisin 1.1.2015 sovellettavaksi tuleva tuoteluokitus on annettu asetuksella 752/2014.

Valvontaa määrittelevistä täytäntöönpanoasetuksista viimeisin on (EU) 2015/595.

Asetus 669/2009 sisältää valvontavelvoitteita pestisidijäämien valvomiseksi maahantuoduista ei-eläinperäisistä elintarvikkeista.

Muualla verkossa

Kasvinsuojeluainejäämät (Evira)

Lisätietoja

Minna Huttunen, Elintarvikeylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162384   etunimi.sukunimi@mmm.fi