FI SV EN

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajien asemaa markkinoilla. Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien muodostamia markkinointiyhteenliittymiä, jotka auttavat jäseniään mm. tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa ja viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatioiden toimintaa kehittäville toimintaohjelmille maksetaan EU:n tukea.

Tuottajaorganisaation hyväksymisehdot

Saadakseen EU:n tukea tuottajaorganisaation on oltava Maaseutuviraston hyväksymä osuuskunta tai osakeyhtiö, joka täyttää hyväksymisen edellytyksiä koskevat vaatimukset.

  • Tuottajaorganisaatioon tulee kuulua vähintään viisi tuottajajäsentä ja sen kaupan pidetyn tuotannon arvo tulee olla vähintään 500 000 euroa.
  • Tuottajaorganisaation yksittäisen tuottajajäsenen äänivalta ei voi olla enempää kuin 20 prosenttia jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • Organisaation tulee laatia säännöt, joissa määritellään mm. jäsenten velvollisuudesta myydä tuotteensa organisaation kautta.

Tukea maksetaan kehittämisohjelman toimenpiteille

Tuottajaorganisaatio voi kehittää toimintaansa toimintaohjelmien avulla. Toimintaohjelma laaditaan 3–5 vuodeksi kerrallaan. Toimintaohjelman tavoitteita ovat tuotannon suunnittelu, tarjonnan keskittäminen, jäsenten tuotannon markkinointi, tuotantokustannusten alentaminen ja tuottajahintojen vakauttaminen, ympäristöystävällisten viljelymenetelmien kehittäminen ja tuotteiden laadun parantaminen. Tuottajaorganisaatiolle maksetaan tukea toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisen perusteella. Tuen saaminen edellyttää tuottajaorganisaatiolta tuen määrää vastaavaa omarahoitusosuutta toimenpiteiden kustannuksista. Taloudellinen tuki ei saa pääsääntöisesti ylittää 4,1 prosenttia tuottajaorganisaation kaupan pitämän tuotannon arvosta.

Voimassa olevat säädökset

Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus, jossa on myös tuottajaorganisaatiojärjestelmää koskevat artiklat:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

Tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä, toimintaohjelmia ja rahastotukea koskevat säädökset:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (990/2012, muutettu 1194/2013, 88/2014 ja 569/2014)

Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta (522/2013)

Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista (802/2014)

 

Lisätietoja

Jouni Pynnöniemi, ylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162354