Maaseutuparlamentti 2021

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä Suomessa. Keskeisiä vastuualueita ovat ruuantuotanto, metsä- ja erätalous, vesi- ja kalatalous, paikkatieto sekä maaseudun kehittäminen. Toiminnan kehittämisessä otetaan hallitusohjelman mukaisesti huomioon erityisesti ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset.

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Käytännön toimet näiden tavoitteiden edistämiseksi onkin jo aloitettu.

MMM vastaa myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) soveltamisesta ja sitä täydentävien kansallisten tukien valmistelusta Suomessa. CAP-järjestelmää on uudistettu jo pitkään ja uudistus on nyt sinettiä vaille valmis. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Uudistuksessa painotetaan aiempaa selkeämmin ympäristö- ja ilmastoystävällistä ruuantuotantoa.

Ilmastotavoitteisiin liittyen on valmisteltu myös hallitusohjelman mukainen kansallinen ilmastoruokaohjelma, jonka tarkoituksena on tukea yhteiskunnan reilua siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää. Ohjelman pääpaino on ruuan kulutuksen päästöjen vähentämisessä.

MMM:n tietoiskut ja työpajat 

Tiistai 28.9.

klo 12 nuorten Hiilestä kiinni -etäkeskustelu: maaseudun ratkaisut ilmastonmuutoksen hillinnässä (2x 45 min)

Tämä tilaisuus on sinulle, jolle maaseudun merkittävä rooli ilmastotoimissa ja reilun siirtymän mahdollistaminen ovat tärkeitä teemoja. Millaisia keinoja maa- ja metsätaloudessa tulisi sinun mielestäsi käyttää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Kenen ne tulisi tehdä? Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuta samalla maa- ja metsätalousministeriön tekemään suunnittelutyöhön, jolla tuetaan Suomen tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä. Lue lisää sisällöstä Maaseutuparlamentin sivuilta.

klo 14 Miten CAP-uudistus ja ilmastoruokaohjelma edistävät Suomen ilmastotavoitteita? Maa- ja metsätalousministeriön Martti Patjas, Tiina Hartman, Hanna Mattila ja Tia-Maria Virtanen.

klo 14.30 Maatalouden ravinteet ja energia kiertoon! Aloituspuheenvuoro Karoliina Pietiläinen, hanke-esittely MARIKA-hankkeen projektipäällikkö Karoliina Aalto.

  • Hanke viestii maatalouden ravinteiden ja biokaasuenergian tuotannosta, käytöstä, teknologioista ja rahoituksesta sekä verkostoi alan toimijoita ja tukee yrittäjiä hankesuunnitelmissa.

klo 15 Kuinka maaseutu- ja saaristoalueet saadaan pidettyä elinvoimaisina ja houkuttelevina paikkoina elää, työskennellä ja viettää vapaa-aikaa? 

  • Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta työskentelevät harvaan asutun maaseudun ja saariston erityiskysymysten parissa. Työryhmien puheenjohtajat Sandra Bergqvist (SANK, rkp) ja Hanna Huttunen (HAMA, kesk.) keskustelevat aiheesta.

klo 17 nuorten Hiilestä kiinni -etäkeskustelu: Maaseudun ratkaisut ilmastonmuutoksen hillinnässä (45 min)

Tämä tilaisuus on sinulle, jolle maaseudun merkittävä rooli ilmastotoimissa ja reilun siirtymän mahdollistaminen ovat tärkeitä teemoja. Millaisia keinoja maa- ja metsätaloudessa tulisi sinun mielestäsi käyttää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Kenen ne tulisi tehdä? Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuta samalla maa- ja metsätalousministeriön tekemään suunnittelutyöhön, jolla tuetaan Suomen tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä.

Keskiviikko 29.9.

klo 13 Hiilestä kiinni -etäkeskustelu viljelijöille ja ja muille maatalouden asiantuntijoille: maatalousmaa päästölähteestä nieluksi (45 min)

Viime vuosina on tunnistettu useita keinoja maatalousmaan viljelyn ja käytön päästöjen vähentämiseksi. Niiden toteuttamiseen liittyy useita kysymyksiä: Mitkä ovat niiden todelliset vaikutukset? Kuinka paljon ne maksavat? Miten niiden käyttöönotto vaikuttaisi viljelijän toimeentuloon? Miten viljelijää tulisi kannustaa ilmastonmuutoksen hillintään? Mitä muita hyötyjä tai haittoja toimenpiteiden käyttöön otosta voisi olla?  

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! Löydät oikean tilaisuuden selaamalla sivua alas kello 13 alkavien työpajojen kohtaan. Ilmoittaudu mukaan valitsemalla vastaavasti ke kello 13 pudotusvalikosta Hiilestä kiinni -tilaisuuden.

klo 14 AgriHubi – verkosto maatalouden kannattavuutta edistämässä, koordinaattori Susanna Lahnamäki-Kivelä (Luke).

klo 14.30 Miten CAP-uudistus ja ilmastoruokaohjelma edistävät Suomen ilmastotavoitteita? Martti Patjas, Tiina Hartman, Hanna Mattila ja Tia-Maria Virtanen.

klo 15 Tyhjien tuotantorakennusten uusi elämä, projektipäällikkö Maarit Hellstedt

  • Maaseudun tyhjät tuotantorakennukset ovat kiinteä osa maaseutumaisemaa, ja ne tulisi siten säilyttää. Ministeriön toimeksiannosta tehty projektityö antaa työkaluja käyttömahdollisuuksien etsintään.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön kumppanitorilla yhteistyössä TEM:n kanssa:

29.9.2021 klo 15.00 Toimintamahdollisuuksia yhteisöille – Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen