Hallituksen esitys MMM/2023/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 79 §:n muuttamisesta

HE 49/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Roni Selén, p. 029 5162462

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Esityksen mukaan kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikärajaa nostettaisiin nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen. Muutos toteutettaisiin siten, että ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vapautuksen maksuvelvollisuudesta ennen lakimuutosta saisivat säilyttää sen jatkossakin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kalastuslain 79 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esityksellä on vaikutuksia vuoden 2024 valtion talousarvion kalatalouden edistämisvarojen tulomomenttiin 12.30.44 (Kalastonhoitomaksut), koska ne kalastavat henkilöt, jotka täyttävät vuonna 2024 65 vuotta, joutuisivat maksamaan kalastonhoitomaksun. Muutoksen arvioidaan kasvattavan momentin tulokertymää 160 000 – 200 000 eurolla. Sen sijaan valtion vuoden 2024 talousarvion vastaavaan menomomenttiin muutoksella ei olisi vaikutusta. Täysimääräisesti ehdotetun muutoksen vaikutukset näkyisivät vasta valtion vuoden 2029 talousarviossa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen