FI SV

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin.

Vuoden 2017 määrärahojen hakuaika alkaa 15.12.2016. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 31.1.2017 kello 16.15 saakka.

Avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin myönnetään neuvontapalveluja järjestäville tahoille. Tuen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon neuvontapalveluja järjestävän tahon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, aktiivisuus, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Erityisavustuksia myönnetään valtakunnallisiin tai laajoihin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Laajojen hankkeiden vaikutusalueena tulee olla useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialue.

Erityisavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:

  • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
  • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
  • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
  • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia) tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2017 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (kirjaamon katuosoite Hallituskatu 3 A, Helsinki; sähköposti: kirjaamo@mmm.fi).

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:


​Hakuohje, hakulomake sekä talousarvio- ja tiliselvityslomake kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset:


Hakuohje ja hakulomake valtakunnalliset tai muuten laajat kalataloutta edistävät hankkeet:


Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

Lisätietoja

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 0295162462   etunimi.sukunimi@mmm.fi