Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Införsel från länder utanför EU

Import from non-EU countries

 


Tuonti Norjasta, Islannista (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsistä, Liechtensteinista, Andorrasta, San Marinosta ja Färsaarilta, katso tuonti EU:n jäsenvaltioista

Införsel från Norge, Island (endast levande fisk och fiksprodukter), Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino och Färöarna, se införsel från EU

Import from Norway, Iceland (only fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino, Andorra and Faroe Islands, see
import from the EU
 

Voimassa olevat EU-komission suojapäätökset / EU-komissionens skyddbeslut som är i kraft / Safeguard measures in force by EU-Commission

Päivitetty viimeksi / Latest update: 6.2.2017

 

MAA / LANDET / COUNTRY

LISÄTIEDOT / YTTERLIGARE INFORMATION / FURTHER INFORMATION

Kaikki kolmannet maat/ Alla tredjeländer / All third countries

483/2014 [FI] - [SV] - [EN]
Kohde: sikaeläimistä saatu sumutuskuivattu veri ja veriplasma
Syy: deltakoronaviruksen aiheuttama sikaeläinten ripuli
Voimassa: 31.5.2015 saakka
Lisätietoja: Komission asetuksesta 142/2011 poiketen tuonnissa edellytetään täytäntöönpanoasetuksen 483/2014 mukaista terveystodistusta ja siinä asetettuja tuontiehtona.

 

Kaikki OIE:n jäsenmaat, joka kuuluvat Afrikan, Amerikan, Aasian, Kaukoidän, Oseanian, Euroopan tai Lähi- ja Keski-idän alueelliseen toimikuntaan
Tredjeländer som tillhör OIE:s regionala kommissioner i Afrika, Amerika, Asien, Fjärran Östern och Oceanien, Europa eller Mellanöstern områden
Third countries belonging to the OIE Regional Commissions of Africa, Americas, Asia, Far East and Oceania, Europe and Middle East

OIE:n jäsenmaat/ medlemmar i OIE /OIE member countries
2007/25/EY - [FI] - [SV] - [EN] [profiili]
muutokset - ändringar - amendments
2007/876/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/6/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/818/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2010/734/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2012/248/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2013/635/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/2225 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Matkustajan mukanaan kuljettamat lemmikkilinnut
Syy: Lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2017 saakka
Lisätietoja: Päätöksessä eräitä poikkeuksia matkustajan mukana kuljettamien enintään viiden lemmikkilinnun tuonnille.


Afrikka / Afrika / Africa

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Afrikasta Saharan eteläpuolisen alueen maista peräisin olevien tai sieltä tulevien oravien sekä luonnonvaraisten jyrsijöiden tuonti on kiellettyä. Saharan eteläpuoliseksi alueeksi käsitetään kaikki alueet, jotka sijoittuvat 15°N sekä 15 °S leveyspiirien väliin. Tällaisia maita ovat seuraavat maat: eteläisen Afrikan Benin, Burkina-Faso, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra leone ja Togo; keskisen Afrikan Angola, Cameroon, Central Africa Republic, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon, D.R. of the Congo ja Sao Tome and Principe sekä itäisen Afrikan Burundi, Djibuti, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda ja Zambia. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.


Albania / Albanien / Albania

2004/225/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät, pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot sekä vedessä kuljetettavat elävät kalat tai äyriäiset
Syy: Kolera
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Albaniasta peräisin tai lähtöisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden,jotka ovat missä muodossa tahansa, sekä vedessä kuljetettavien elävien kalojen ja äyriäisten tuonti Unioniin on kielletty.

 

Albania / Albanien / Albania

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.

 

Albania / Albanien / Albania

2007/642/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kalastustuotteet
Syy: Histamiini
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki Albaniasta tuotavat kalastustuotteet on tutkittava histamiinin varalta joko Albaniassa ennen vientiä tai EU-maassa tuonnin yhteydessä. Tuonnin yhteydessä tutkittavat erät pidetään virallisessa valvonnassa siihen asti, kunnes histamiinitutkimusten tulokset saadaan. Tutkimuksista aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

Australia

1999/507/EY - [FI ]- [SV ]- [EN] [profiili]
muutokset - ändringar - amendments
1999/643/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2000/6/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2000/708/EY -[FI] - [SV] - [EN]
2006/146/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, koirien ja kissojen tuonti Malesian niemimaalta ja Australiasta
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi

 


Bangladesh

2014/88/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2014/510/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1028/EU - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Betelköynnöksen lehtiä (Piper betle; tunnetaan myös nimellä paan-lehti tai Betel quid) sisältävät tai niistä koostuvat elintarvikkeet (mm. CN-koodiin 1404 90 00 kuuluvat).
Syy: Erilaiset salmonellan patogeeniset kannat
Voimassa: 30.6.2016
Lisätietoja: Lokakuusta 2011 lähtien elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) on tehty 142 ilmoitusta useista erilaisista salmonellan patogeenisista kannoista Bangladeshista peräisin olevissa tai sieltä lähetetyissä elintarvikkeissa, jotka sisältävät betelköynnöksen lehtiä (Piper betle; tunnetaan myös nimellä paan-lehti tai "Betel quid") tai koostuvat niistä. Tämä aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle ja näin ollen betelköynnöksen lehtien tuonnin Unioniin on väliaikaisesti kielletty.

 

Guinea

2007/82/EY - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Päätös kiireellisistä toimenpiteistä koskien ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuontia Guineasta; tuonti EU:n alueelle on kiellettyä.
Syy: Hygienian puutteet Guineassa (mm. toimimaton kylmäketju, likaisen veden käyttö sekä kalastusalusten ja -laitosten huono hygienia).
Voimassa: toistaiseksi
 

Indonesia / Indonesien

2010/220/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tarkoitetut viljellyt kalastustuotteet.
Syy: Puutteet jäämien valvontajärjestelmässä sekä laboratoriokapasiteetissa Indonesiassa. Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Indonesiasta tuotavista viljellyistä kalastustuotteista on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 20% eristä. Tutkimukset on tehtävä farmakologisesti vaikuttavien aineiden, varsinkin kloramfenikolin, nitrofuraanien aineenvaihduntatuotteiden ja tetrasykliinien (ainakin tetrasykliinin, oksitetrasykliinin ja klooritetrasykliinin) jäämien havaitsemiseksi. Erät pidetään virallisessa valvonnassa kunnes tutkimustulokset ovat saatavilla. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 

Intia/Indien/India

2010/381/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
2016/1774 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Hätätoimet koskien Intiasta ihmisravinnoksi tuotavia vesiviljelystä peräisin olevia kalastustuotteita.
Syy: Merkittävät puutteet eläinlääkkeiden käytössä, vesiviljeltyjen kalastustuotteiden jäämävalvonnassa ja valvonnan laboratoriokapasiteetissa Intiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Intiasta tuotavat vesiviljelystä peräisin olevat kalastustuotteet on tutkittava lähtömaassa tai tuonnin yhteydessä rajalla kloramfenikolin, tetrasykliinin, oksitetrasykliinin, klooritetrasykliinin sekä nitrofuraanin metaboliittien osalta. Lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontieristä on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 50% eristä (vaikka tutkimukset olisi jo tehty lähtömaassa). Jos erä koostuu useista eri laitoksista peräisin olevista vesiviljelytuotteista, on 50% näytteenottotiheys kohdistettava kustakin yksittäisestä laitoksesta peräisin oleviin tuotteisiin. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

Japani / Japan

2016/6 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Japanista tuotavat artiklan 1 mukaiset elintarvikkeet ja rehut
Syy: Radioaktiivisuus Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Japanista tuotavien suojapäätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisten elintarvikkeiden ja rehujen mukana on oltava liitteen III mukainen Japanin toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama vakuutus. Ko. vakuutuksen lisäksi 5 artiklan 4 kohdassa mainituilta alueilta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuontierien mukana on vielä oltava analyysiraportti cesium-134:n ja cesium-137:n osalta. Tuontieristä on tehtävä ennakkoilmoitus rajatarkastusasemalle vähintään 2 työpäivää ennen erän saapumista. Tuonnin yhteydessä erille tehdään asiakirjatarkastus sekä satunnaisia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, mukaan lukien laboratorioanalyysi cesium-134 ja cesium-137 varalta. Analysoitavat erät pidetään virallisessa valvonnassa eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla enintään 5 työpäivää analyysituloksia odotettaessa. Rehu- jai elintarvikealan toimija vastaa erien virallisista tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kuluista. Cesium-134 ja cesium-137 raja-arvot ovat suojapäätöksen liitteessä I. Tuotteet, jotka eivät täyty suojapäätöksen mukaisia vaatimuksia hävitetään tai palautetaan Japaniin.

 

Kanada / Canada

750/2014 [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
1306/2014 [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Jalostusta ja tuotantoa varten tarkoitetut elävät siat
Syy: Sian enteerinen koronavirustauti, jonka aiheuttajina ovat uudet sian alfakoronavirukset
Voimassa: 31.10.2015
Lisätietoja: Tuonnissa käytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 750/2014 mukaista eläinlääkärintodistusta.

 

Kiina / Kina / China

1135/2009 [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
asetuksen 1135/2009 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan oikaisu [FI]

Kohde: Maitoa tai maitotuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, jotka on tarkoitettu erityisravinnoksi vauvoille tai pikkulapsille, ei saa tuoda Kiinasta EU:n alueelle.
Syy: Maidossa ja maitotuotteissa havaitut melamiini-pitoisuudet
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikille EU:n alueelle tuotaville maitotuotteita sisältäville yhdistelmätuotteille (muut kuin erityisravinnoksi vauvoille tai pikkulapsille tarkoitetut, joiden tuonti on kokonaan kielletty) ja rehuille on suoritettava asiakirjojen tarkastus, tunnistustarkastus ja fyysinen tarkastus laboratoriotutkimuksineen (tunnistustarkastus ja fyysinen tarkastus melamiinin osalta 20% frekvenssillä). Erät pidetään virallisessa valvonnassa kunnes tutkimustulokset ovat saatavilla. Mikäli melamiini-pitoisuus tuotteessa todetaan toteutettujen valvontatoimenpiteiden perusteella suuremmaksi kuin 2,5 mg/kg, on tuote hävitettävä välittömästi. Erän pidättämisestä tutkimusten ajan sekä tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 
 

Kiina / Kina / China

2002/994/EY - [FI] - [SV] - [EN] [profiili]
muutokset - ändringar - amendments
2003/72/EY
- [FI] - [SV] - [EN]
2004/621/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2005/573/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/463/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/639/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/799/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2012/482/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1068 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kaikki eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut.
Syy: Jäämävalvonnassa havaitut puutteet, kloramfenikol, nitrofuraani, malakiittivihreä ja kristallivioletti.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikkien suojapäätöksen liitteen osan II mukaisten tuotteiden tulee olla kemiallisesti tutkittuja ennen erän matkaan lähettämistä erityisesti kloramfenikolin sekä nitrofuraanin ja sen aineenvaihduntatuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen. Kloramfenikolia sekä nitrofuraania koskevien tutkimusvaatimusten lisäksi tulee liitteen osan II mukaisten vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden olla tutkittuja malakiittivihreän ja kristallivioletin sekä niiden aineenvaihdunta-tuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen(kristallivioletin utkimustulokset tulee ilmoittaa komission kirjeen mukaisessa muodossa). Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta. Suojapäätöksen liitteen osan I mukaisia ihmisravinnoksi tai rehuiksi tarkoitettuja tuotteita saa tuoda ilman suojapäätöksen artiklan 3 mukaista tutkimustodistusta.


Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia / f.d. jugoslaviska republiken Makedonien / the Former Yugoslav Republic of Macedonia

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.


Libya/Libyen

2015/2217 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Libyasta tai Marokosta palaavat karjankuljetusajoneuvot tai karja-alukset
Syy: Suu- ja sorkkatauti
Voimassa: 31.12.2016 saakka
Lisätietoja: Karjankuljetusajoneuvon tai karja-aluksen liikennöitsijän tai kuljettajan saapuessaan Libyasta tai Marokosta on annettava sen jäsenvaltion, jonka kautta unioniin saavutaan, toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti. Tiedot on annettava päätöksen liitteen I mallin mukaisesti, tai vastaavalla samat tiedot sisältävällä ilmoituksella. Päätös sisältää myös karjankuljetusajoneuvojen tai karja-alusten puhdistustarkastuksiin liittyviä toimenpidevaatimuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.


Malesia / Malaysia

2006/146/EY- [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, koirien ja kissojen tuonti Malesian niemimaalta ja Australiasta
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi
 

Malesia / Malaysia

2008/1252/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Cyprinidae-heimoon kuuluvat kalat sekä niiden mätimunat ja sukusolut tietyin poikkeuksin
Syy: Eläintautien leviämiseen johtavat puutteet vesiviljelyeläinten ja koristekalojen tuotantoketjuissa
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Asetuksella 2008/1252/EY kumotaan 1.1.2009 alkaen komission päätös 2008/641/EY

 

 

Marokko/ Marocko/ Morocco

2015/2217 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Libyasta tai Marokosta palaavat karjankuljetusajoneuvot tai karja-alukset
Syy: Suu- ja sorkkatauti
Voimassa: 31.12.2016 saakka
Lisätietoja: Karjankuljetusajoneuvon tai karja-aluksen liikennöitsijän tai kuljettajan saapuessaan Libyasta tai Marokosta on annettava sen jäsenvaltion, jonka kautta unioniin saavutaan, toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti. Tiedot on annettava päätöksen liitteen I mallin mukaisesti, tai vastaavalla samat tiedot sisältävällä ilmoituksella. Päätös sisältää myös karjankuljetusajoneuvojen tai karja-alusten puhdistustarkastuksiin liittyviä toimenpidevaatimuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

 


Meksiko / Mexiko / Mexico

2006/27/EY - [FI] -[SV] - [EN]

Kohde: Erityispäätös koskien ihmisravinnoksi tuotavaa hevosenlihaa ja hevosenlihavalmisteita.
Syy: Meksikon viranomaisten puutteet valmiuksissa suorittaa luotettavasti hevosenlihan tarkastukset Meksikossa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen Meksikosta tuotava hevosenliha- sekä hevosenlihavalmiste-erä tutkitaan tuonnin yhteydessä direktiivin 96/22/EY mukaisesti hormonaalisten aineiden sekä beta-agonistien varalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.Direktiivin 96/22/EY mukaan kielletyt aineet: tyrostaatit; stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit; 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset; beta-agonistit; sekä aineet, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta.

 

Peru

2008/866/EY - [FI] - [SV] - [EN] [profiili]
muutokset - ändringar - amendments
2009/297/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/862/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2010/641/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2011/723/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2012/729/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2013/636/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2014/874/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/2022 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elintarvikkeiksi tarkoitetut simpukat.
Syy: Hepatiitti A-viruksen alkuperäksi on todettu tietyt Perusta tuodut simpukat ja näin ne saattavat aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten terveydelle
Voimassa: 30.11.2017 asti
Lisätietoja: Elintarvikkeiksi tarkoitettujen simpukoiden tuonti Perusta EU:n alueelle on kielletty. Tuontikielto ei koske sisälmyksistä puhdistettuja kampasimpukoita (Pectinidae) eikä simpukoita, jotka on lämpökäsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III jakson VII luvun II kohdan A.5b mukaisesti. Ko. hyväksyttyjä käsittelyjä ovat:- upottaminen kiehuvaan veteen, kunnes nilviäisten lihan sisälämpötila on noussut vähintään 90 °C:seen. Vähimmäislämpötilaa pidetään yllä 90 sekuntia tai kauemmin;- keittäminen 3–5 minuutin ajan suljetussa tilassa, jossa lämpötila on 120–160 °C ja paine on 2–5 kg/cm2, minkä jälkeen kuoret poistetaan ja liha jäädytetään – 20 °C:n sisälämpötilaan;- keittäminen höyryssä paineen alaisena suljetussa tilassa noudattaen i alakohdassa mainittuja aikaa ja nilviäisten lihan sisälämpötilaa koskevia vaatimuksia. On käytettävä hyväksyttyä menetelmää. Lämmönjakelun tasaisuuden varmistamiseksi on käytettävä HACCP -periaatteisiin perustuvia menetelmiä.


Serbia ja Montenegro /Serbien och Montenegro /Serbia and Montenegro

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä

Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot. EU:n jäsenvaltiot voivat tuontikiellosta poiketen sallia elävien eläinten kuljetuksen Albanian, Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia ja Montenegron kautta jos EU-maat eivät täten vaaranna bluetongue-taudin maakohtaista tautistatustaan.

 

Sveitsi / Schweiz / Switzerland

Katso 'Tuonti EU:n jäsenmaista'
 

Thaimaa / Thailand

2002/251/EY - [FI] - [SV] - [EN] [profiili]
muutokset - ändringar - amendments
2003/477/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/559/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/895/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Katkaravut ja siipikarjan liha
Syy: Nitrofuraani
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen (100 %) katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on EU:n alueelle tuotaessa tutkittava kemiallisesti erityisesti nitrofuraanijäämien varalta.
Lisätietoja: Komission päätöksen 2003/895/EY mukaisesti jokainen (100 %) Thaimaasta tuotava tai sieltä peräisin oleva katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on tutkittava EU:n alueelle tuotaessa mikrobiolääkkeiden, erityisesti notrofuraaninen ja sen metaboliittien varalta.

 


Turkki / Turkiet / Turkey

743/2013 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringas - amendments

840/2014/ - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1205 - [FI] - [SV] - [EN]
2017/129 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät, jäähdytetyt, jäädytetyt ja jalostetut ihmisravinnoksi tarkoitetut simpukat
Syy: Escherichia coli -kontaminaatio ja merelliset biotoksiinit
Voimassa: 31.12.2017 saakka
Lisätietoja: Turkista peräisin olevien elävien ja jäähdytettyjen simpukoiden tuonti unioniin on kielletty. Jäädytettyjen ja jalostettujen simpukoiden tuontierät on testattava unioniin tuotaessa jäsenvaltion rajatarkastusasemalla Escherichia coli -kontaminaatiotason sekä merellisten biotoksiinien esiintymisen selvittämiseksi. Testattavien tuontierien on pysyttävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa rajatarkastusasemalla, kunnes testien tulokset on saatu ja arvioitu.
 


Ukraina / Ukraine

2002/805/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Eläinten ravinnoksi tarkoitettu rasvaton maitojauhe ja siitä tehty korvike
Syy: Jäämät, varsinkin kloramfenikoli
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki tuontierät on tuonnin yhteydessä tutkittava jäämien, varsinkin kloramfenikolin osalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

692/2014 - [FI] - [SV] - [EN]

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden (ml. eläimet) tuonti unioon on kielletty, paitsi jos lähetyksen terveystodistuksen on myöntänyt Ukrainan viranomainen. Kielto tulee voimaan alkaen 25.6.2014 ja on voimassa toistaiseksi.


Ukraina / Ukraine, Valko-Venäjä/Vitryssland/Belarus sekä/and
Venäjä / Ryssland / Russia

2013/426/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments

2014/84/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1752 - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Venäjältä, Valko-Venäjältä tai Ukrainasta EU:n alueelle palaavat karjankuljetusajoneuvot.
Syy: Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Voimassa: 31.12.2019
Lisätietoja: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikennöitsijä tai karjankuljetusajoneuvon kuljettaja saapuessaan Valko-Venäjältä, Venäjältä tai Ukrtainasta antaa unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että karja- tai lastausosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti. Lisäksi Unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvojen – myös rehua kuljettavien ajoneuvojen, joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle – pyörät tai minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi tämän riskin pienentämiseksi.

 

Yhdysvallat / Förenta Staterna / United States

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät preeriakoirat Yhdysvalloista, elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Yhdysvalloista peräisin olevien tai sieltä tulevien preeriakoirien (Cynomus sp.) tuonti EU:n jäsenvaltioiden alueelle on kielletty. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.

 

Yhdysvallat / Förenta Staterna / United States

750/2014 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
1306/2014 - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1746
- [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Jalostusta ja tuotantoa varten tarkoitetut elävät siat
Syy: Sian enteerinen koronavirustauti, jonka aiheuttajina ovat uudet sian alfakoronavirukset
Voimassa: 31.10.2016 saakka
Lisätietoja: Tuonnissa käytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 750/2014 mukaista eläinlääkärintodistusta.