Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Sen köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä on maailmanlaajuinen tavoite. Maa- ja metsätalousministeriö turvaa luonnon monimuotoisuutta huolehtimalla toimialallaan luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tämä kattaa niin maatalousalueet maisemineen, metsät, riista- ja porotalouden kuin kala- ja vesivarat.

Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia linjaa tavoitteet ja toimet, joilla monimuotoisuuden köyhtyminen pyritään pysäyttämään vuoteen 2020 mennessä. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin joulukuussa 2012. Sen taustalla ovat kansainvälisen Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) sekä EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian tavoitteet.

Katso myös

Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012–2020 

Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2013–2020 

Luonnontila.fi

Kansainvälinen biodiversiteettisopimus (Convention on Biological Diversity, CBD)

EU:n luonto- ja biodiversiteettisivusto

EU:n biodiversiteettistrategia

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162259   etunimi.sukunimi@mmm.fi