Maaseutupolitiikka

Maaseutupolitiikan tavoitteena on voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu. Maaseutupolitiikan vision mukaan

  • maaseutu on erottamaton osa kansallista menestystä ja yhteiskuntaa
  • maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö
  • maaseudun aineellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen perusta on tärkeä koko Suomelle

Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen edellyttää, että meillä on elinvoimaisia maaseutuyhteisöjä, joissa on toimiva infrastruktuuri ja palvelut. Maaseutupolitiikan keskeisin tavoite on edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Suomalaisen maaseutupolitiikan voi jakaa laajaan ja suppeaan.

  • Laaja maaseutupolitiikka on toimintatapa, jolla maaseutu ja siellä elävät ihmiset pyritään ottamaan huomioon yhteiskunnallisessa toiminnassa eri hallinnonaloilla.
  • Suppealla maaseutupolitiikalla tarkoitetaan niitä yhteiskunnallisia välineitä, joilla maaseutua käytännössä kehitetään - esimerkiksi maaseudun kehittämisen hankerahoitus.

Maaseutupolitiikkaa toteuttaa Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), jonka valtioneuvosto on asettanut kaudelle 1.5.2016–31.12.2020. Maaseutupolitiikan neuvoston yhtenä tehtävänä on toimeksiannon mukaisesti maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperusteista politiikkaa.

Lisätietoja

Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030   etunimi.sukunimi@mmm.fi