Energiabiomassojen kestävyyskriteerit

Energiabiomassojen kestävyyskriteerit sisältyvät EU:n uusiutuvan energian direktiiviin eli RES-direktiiviin (2009/28/EY). Toistaiseksi biomassojen kestävyyskriteerit koskevat vain liikenteen biopolttoaineita ja muita bionesteitä. Suomessa RES-direktiivin kestävyyskriteerit on saatettu kansallisesti voimaan lailla biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013).

Toistaiseksi kestävyyskriteerit koskevat vain liikenteen biopolttoaineita

Jotta liikenteen biopolttoaine tai bioneste luokiteltaisiin kestäväksi, sen valmistuksessa käytetty raaka-aine ei saa olla peräisin tietynlaisilta alueilta tai maapohjilta. Lisäksi edellytetään, että biopolttoaineen tuotantoketjussa syntyy vähintään tietty kasvihuonekaasupäästöjen vähennys fossiilisen polttoaineeseen verrattuna. Kestävyyskriteereiden pitää täyttyä, jotta biopolttoaineen saisi laskea mukaan kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön ja jotta sen tuotantoa tai käyttöä saisi tukea. Komission päästökaupan päästöjen tarkkailuasetuksen mukaan myös biopolttoaineen ja bionesteen nollapäästöisyys päästökaupassa luetaan tukijärjestelmäksi. Biopolttoaine- ja bioneste-erät, jotka eivät täytä kestävyyskriteereitä, luokitellaan päästökaupassa fossiilisiksi polttoaineiksi ja niiden käytöstä tulee palauttaa päästöoikeuksia. 

EU:ssa käydään keskustelua myös kiinteiden energiabiomassojen kestävyyskriteereistä

RES-direktiiviin sisältyy artikla, jossa todetaan, että komission tulee arvoida, tulisiko myös kiinteille ja kaasumaisille energiantuotannossa käytettäville biomassoille luoda vastaavan kaltainen kestävyyden todentamisjärjestelmä kuin nestemäisille jo on. Tämän pohjalta EU:ssa on viime vuosina keskusteltu tulisiko kestävyyskriteerit laatia myös kiinteille ja kaasumaisille energiabiomassoille.

Kiinteillä energiabiomassoilla tarkoitetaan esimerkiksi metsähaketta ja pellettejä, joita käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Komissio on tarkastellut onko kiinteiden energiabiomassojen kestävyyskriteereille tarvetta raporteissaan vuosina 2011 ja 2014. Kesällä 2014 julkaistussa State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass -raportissa komissio totesi, että vuoteen 2020 asti ulottuvalla jaksolla ei nähty tarvetta em. kriteerien luomiselle.

Komissiossa keskustellaan parhaillaan kestävyyskriteereistä ja laajemminkin EU:n bioenergiapolitiikasta vuoteen 2030 asti ulottuvan EU:n energia- ja ilmastopolitiikan valmistelun yhteydessä. Tässä yhteydessä  arvioidaan onko kiinteiden energiabiomassojen kestävyyskriteereille tarvetta vuoden 2020 jälkeisellä jaksolla. Komissio järjesti julkisen internet-kuuleminen kestävästä bioenergiapolitiikasta keväällä 2016 ja komission odotetaan tekevän vuoden 2016 loppupuolella esityksen bioenergian kestävyyspolitiikasta.

Muualla verkossa

Komission julkinen internet-kuuleminen Sustainable bioenergy policy for the period after 2020 (kysely on sulkeutunut 10.5.2016)

Komission raportti vuodelta 2014: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU

RES-direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä 2009/28/EY

ILUC-direktiivi englanniksi  suomeksi 

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013

Komissio: Sustainability criteria

Energiavirasto: Kestävyyskriteerit

Työ- ja elinkeinoministeriö: Biopolttoaineet
 

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350