Biomassan kestävyyskriteerit

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2016 ehdotuksen uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II). Direktiivin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta lähtien. Direktiivi sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit biomassoille, joita käytetään energian tuotantoon. Kestävyyskriteereillä halutaan varmistaa, että bioenergian lisääntyvä käyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Lisäksi kestävyyskriteereihin sisältyy vaatimuksia biomassojen tuottamiselle metsissä, pelloilla ja ruohikkoalueilla. Koska nykyisin voimassa olevassa direktiivissä  kestävyyskriteerit ovat koskeneet vain nestemäisiä biopolttoaineita, merkitsee REDII-direktiiviesitys kestävyyskriteerien soveltamisalueen laajentumista myös kiinteisiin energiabiomassoihin.

Komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvottelut käynnistyvät kevätkaudella 2018

Syksyn 2017 aikana sekä jäsenmaat että Euroopan parlamentti valmistelivat muutosehdotuksia komission pohjaesitykseen. Energianeuvosto eli jäsenmaiden energiaministerit vahvistivat neuvoston yleisnäkemyksen direktiiviesityksestä 18.12.2017. Euroopan parlamentin ENVI-valiokunta hyväksyi aiheesta lausuntonsa lokakuussa 2017 ja parlamentin täysistunto äänesti esitykseen tehdyistä muutosehdotuksista 17.1.2018. Seuraavaksi on edessä komission, jäsenmaiden ja parlamentin väliset kolmikantaneuvottelut eli trilogit.

Direktiiviehdotuksen mukaan metsäbiomassojen tuotannon kestävyys voidaan todentaa maatasolla

Direktiiviehdotuksen mukaan metsäbiomassojen tuotannon kestävyyden tarkastelu tapahtuisi maan (country) tasolla. Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään että maatasolla on olemassa tietyt kansalliset tai alueelliset lait sekä arviointi- ja edistämisjärjestelmät. Tästä käytetään nimitystä riskiperusteinen tarkastelu (risk based approach).

Riskipohjaisessa mallissa edellytetään, että maatasolla tulee olla voimassa tietyt elementit, jotka liittyvät hakkuiden laillisuuteen, metsien uudistamisvelvoitteeseen, suojeluun, hakkuiden maaperä- ja biodiversiteettivaikutusten minimointiin sekä metsien pitkän aikavälin tuottokyvyn säilyttämiseen. Menettely olisi kaksiportainen eli jos maatason tietoja ei olisi saatavilla, kestävyys voitaisiin todentaa metsätilan tai hankinta-alueen tasolla. Sekä neuvosto että parlamentti ovat tehneet joitakin muutosehdotuksia riskipohjaisen mallin elementteihin.

Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään lisäksi että maa, josta metsäbiomassa on peräisin täyttää tietyt ilmastosopimuksiin ja hiilinielujen seurantaan liittyvät vaatimukset.

Kestävän bioenergian pitää täyttää myös kasvihuonekaasupäästösäästökriteeri

Biomassan tuottamista koskevan kestävyyskriteerien lisäksi kestävän bioenergian  pitää täyttää myös kasvihuonekaasupäästösäästöjä koskeva kriteeri. Tällä tarkoitetaan, että bioenergian elinkaaren aikana tulee syntyä vähintään tietty kasvihuonekaasupäästöjen vähennys fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Komission pohjaesityksen mukaan sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävien kiinteiden ja kaasumaisten biomassojen osalta khk-päästösäästövaatimus olisi 80% / 85% fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Vaatimusta sovellettaisiin vuoden 2021 alusta tai sen jälkeen käynnistyville laitoksille.

Komission ehdotuksen mukaan kestävyyskriteerejä sovellettaisiin kun kiinteitä biomassoja käytetään 20 MW tai sitä suuremmissa laitoksissa. Prosessiperäisistä jätteistä ja tähteistä, kuten esimerkiksi sahanpurusta ja kuorista tuotettavan energian tarvitsee täyttää ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteeri. Tämä periaate on jo nykyisessä RED-direktiivissä.

Kestävyyskriteerien täyttyminen on ehto sille, että biomassoista tuotetun sähkön, lämmön ja liikenteen biopolttoaineiden käyttöä saa tukea. Kriteerien pitää täyttyä, jotta bioenergian saisi laskea mukaan kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön. Vain kriteerit täyttävä bioenergia on tämänhetkisen tulkinnan mukaan laskennallisesti nollapäästöistä EU:n päästökaupassa ja päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla.

Päivitetty 17.1.2018

Muualla verkossa

EU:n parlamentin tiedote ja täysistunnossa hyväksytty teksti 17.1.2018

EU:n neuvoston tiedote 18.12.2017: Promoting renewable energy use -Council adopts its position
EU:n neuvoston 18.12.2017 käsittelemä versio REDII-direktiivistä ja liitteistä

Komission alkuperäinen ehdotus uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II) 30.11.2016

Komissio: Sustainability criteria

Voimassa oleva, vuoden 2009 direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä (2009/28/EY)

ILUC-direktiivi englanniksi  suomeksi

Komission julkinen internet-kuuleminen Sustainable bioenergy policy 2016

Komission raportti vuodelta 2014: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU
 
 

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi