Energiabiomassojen kestävyyskriteerit

Komission 30.11.2016 julkaisema direktiiviehdotus sisältää kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille

Euroopan komissio julkisti 30.11.2016 energia-asioiden talvipaketin, jonka aiheita ovat uusiutuvan energian direktiivin, energiatehokkuusdirektiivin sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkastelu, sähkömarkkinamallipaketti ja energiaunionin hallintomalli. Ehdotus uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi (RES II) sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille. 

Direktiiviehdotuksen mukaan kestävyyskriteerit koskevat jatkossa biomassojen käyttöä sähkön, lämmön ja nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa. Nykyisin voimassa olevassa direktiivissä kriteerit ovat koskeneet vain liikenteen biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Komission ehdotus uudeksi RES II-direktiiviksi siirtyy jäsenmaiden eli neuvoston sekä parlamentin käsittelyyn. Direktiivin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta lähtien.

RES-direktiiviehdotuksen mukaan metsäbiomassojen kestävyys voidaan todentaa maatasolla

Direktiiviehdotuksen mukaan metsäbiomassojen tuotannon kestävyyden tarkastelu tapahtuisi maan (country) tasolla. Menettely olisi kaksiportainen. Jos maatason tietoja ei olisi saatavilla, kestävyys voitaisiin todentaa metsälötasolla.

Biomassan tuottamista koskevien kriteerien lisäksi edellytetään, että bioenergian elinkaaren aikana syntyy vähintään tietty kasvihuonekaasupäästöjen vähennys. Sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävien kiinteiden ja kaasumaisten biomassojen osalta khk-päästösäästövaatimusta (80% / 85%) sovelletaan vain vuoden 2021 alusta tai sen jälkeen käynnistyville laitoksille.

Prosessiperäisistä jätteistä ja tähteistä, kuten esimerkiksi sahanpurusta ja kuorista tuotettavan energian tarvitsee täyttää ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteeri. 

Direktiiviehdotuksen mukaan kestävyyskriteerejä sovelletaan kun kiinteitä biomassoja käytetään 20 MW tai sitä suuremmissa laitoksissa. Sähkön tuotannon osalta  tullaan jatkossa soveltamaan joitakin rajoituksia: uusissa, yli 20 MW:n laitoksissa edellytetään että tuotannon tulee olla energiatehokasta yhteistuotantoa.

Maan lainsäädäntöön tai järjestelmiin tulee sisältyä metsien uudistamisvelvoite ja hakkuulupamenettely

Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään että maatasolla on olemassa seuraavat kansalliset tai alueelliset lait sekä arviointi- ja edistämisjärjestelmät (nk. riskiperusteinen tarkastelu): Hakkuut tapahtuvat hakkuulupamenettelyn mukaisesti, metsät uudistetaan päätehakkuun jälkeen ja korkean suojeluarvon omaavat alueet, ml. kosteikot ja suot, suojellaan. Lisäksi edellytetään, että hakkuiden vaikutukset maaperän laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen minimoidaan ja hakkuut eivät ylitä metsien pitkän aikavälin tuottokykyä. Jos maatason tietoja ei ole saatavilla, vastaavat seikat voidaan todentaa metsälötasolla.

Jotta metsäbiomassa olisi kestävästi tuotettua, edellytetään myös että maa, josta metsäbiomassa on peräisin täyttää tietyt LULUCF-vaatimukset. Maan pitää esimerkiksi olla Pariisin sopimuksen osapuoli ja ratifioinut sen.

Kestävyyskriteerien täyttyminen on ehto sille, että biomassoista tuotetun sähkön, lämmön ja liikenteen biopolttoaineiden käyttöä saa tukea. Kriteerien pitää täyttyä, jotta bioenergian saisi laskea mukaan kansalliseen uusiutuvan energian kiintiöön. Vain kriteerit täyttävä bioenergia on laskennallisesti nollapäästöistä EU:n päästökaupassa ja päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla.

Muualla verkossa

Komission 30.11.2016 talvipaketti, sisältää ehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi (RES II)

Komission julkinen internet-kuuleminen Sustainable bioenergy policy toukokuussa 2016

Komission raportti vuodelta 2014: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU

Vuoden 2009 RES-direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä (2009/28/EY)

ILUC-direktiivi englanniksi  suomeksi 

Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013

Komissio: Sustainability criteria

Energiavirasto: Kestävyyskriteerit

Työ- ja elinkeinoministeriö: Biopolttoaineet
 

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350