Valtiontuet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskevat seuraavat keskeiset EU:n valtiontukisäännöt:

Maatalous, maaseudun kehittäminen ja metsätalous

Kalastus ja vesiviljely

Lisätietoa

Työvoima- ja elinkeinoministeriö: EU:n valtiontukisäännöt

Valtiontukien avoimuus

Kattavalla valtiontukien verkkosivustolla julkaistaan tiedot Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden myöntämistä yksittäisistä yli 500 000 euron valtiontuista. Sivustolla julkaistaan myös tiedot maatalouden alkutuotannon yli 60 000 euron valtiontuista. 1.1.2017 alkaen sivustolle lisätään tiedot kalastuksen ja vesiviljelyn ryhmäpoikkeusasetukseen perustuvista yli 30 000 euron valtiontuista ja 1.7.2017 alkaen vastaavat tiedot kalastuksen ja vesiviljelyn suuntaviivoihin perustuvista valtiontuista. Verkkosivustoa ylläpitää Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden tukiviranomaiset vastaavat tietojen julkaisusta.

Kun kyse on maaseuturahaston osarahoittamasta tai kansallisena lisärahoituksena tällaisiin osarahoittettuihin toimenpiteisiin myönnetystä tuesta, Maaseutuvirasto julkaisee vuosittain tiedot tuensaajista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 111 artiklassa tarkoitetuilla verkkosivuilla.