Hyppää sisältöön
Media

Vesihuolto ja pohjavedet

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta eli siitä, että kiinteistöllä on riittävästi puhdasta talousvettä käytettävissä ja jätevesien käsittely on järjestetty siten, ettei siitä aiheudu terveydellistä haittaa tai ympäristön pilaantumista.

Kunnan tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Lisäksi kunnan tehtävänä on kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti.

Palveluntuottajana vesihuoltolaitos huolehtii vedenotosta, talousveden jakelusta, jäteveden viemäröinnistä ja puhdistuksessa. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä on runsaat 90% ja viemäriverkostojen piirissä noin 85% Suomen talouksista. Haja-asutusalueilla talousveden saanti perustuu usein kiinteistökohtaisiin kaivoihin. Vesilaitosten jakamasta vedestä 59% on pohjavettä ja tekopohjavettä.

Vesihuollon riskit on hallittava vedenottoalueelta aina käyttäjän hanan kautta jätevesiä vastaanottaviin vesistöihin saakka. Vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta. Vesihuollon keskeytyksiä syntyy, esimerkiksi putkirikoista sekä sähkökatkoksista myrskyjen takia.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa vesihuoltolainsäädännön valmistelusta ja ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset valvovat vesihuoltolain noudattamista ja tukevat vesihuollon kehittämistä maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.

Katso myös

Vesihuollon kehittämisen suuntaviivat 2020-luvulle

Alueellista vesihuoltotietoa

Muualla verkossa

Ympäristö.fi: Vesihuolto

STM: Talousvesi