Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2022/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta

U 75/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 029 5162305
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2022)305 final) on tarkoitus korvata torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annettu direktiivi 2009/128/EY. Ehdotuksella on tarkoitus toimeenpanna Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä erityisesti Pellolta pöytään –strategian ja biodiversiteettistrategian kaksi kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa vähentämistavoitetta. Ehdotuksen tärkein tavoite on vähentää kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja niistä aiheutuvia riskejä. Tätä varten ehdotus asettaa yleiset tavoitteet EU-tasolle ja edellyttää, että jäsenvaltiot asettavat kansallisia tavoitteita kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien vähentämiselle. Tavoitteita on kaksi 1) kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien vähentäminen ja 2) vaarallisempien kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen. Tavoitteiden edistyminen mitataan indikaattoreilla, jotka perustuvat kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyntiin. Ehdotuksen kohteena on kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskevat säännöt. Nämä koskevat kasvinsuojeluaineiden käyttöä, varastointia, myyntiä ja hävittämistä. Säännöt koskevat myös koulutusta ja tiedottamista ja integroidun torjunnan täytäntöönpanoa sekä kasvinsuojeluaineiden levitysvälineitä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Arvioidaan että ehdotus lisäisi hallinnollista ja taloudellista taakkaa. Toimijoille tulisi lisää tehtäviä mm. tarkempaa kirjanpitoa kasvinsuojeluaineiden käytöstä ja integroidun torjunnan toimeenpanosta. Hallinnon tulisi laatia sähköiset rekisterit kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpidolle ja levitysvälineille. Ehdotuksen ympäristövaikutukset arvioidaan positiivisiksi, vaikkakin verraten pieniksi. Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen aiheuttaisi kustannuksia toimijoille. Jo nykyisin voimassa oleva torjunta-aineiden kestävän käytön direktiivi sisältää jäsenvaltioille velvoitteen määritellä kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentämisen aikataulut ja tavoitteet. Ehdotuksen mukaiset vähentämistavoitteet Suomelle olisivat komission esittämän laskelman mukaan kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön ja riskien osalta 53 prosenttia ja vaarallisempien kasvinsuojeluaineiden käytön osalta 41 prosenttia. Jos kemiallisia kasvinsuojeluaineita koskeva tavoite laskettaisiin jättäen pois metsätaloudessa käytettävät ureavalmisteet, olisi tavoite 43 prosenttia, eli kymmenen prosenttia alhaisempi. Suomessa kasvinsuojeluaineista on säädetty kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1563/2011). Ehdotus aiheuttaisi lakiin muutostarpeita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen