Hallituksen esitys MMM/2023/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

HE 94/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. +358 295 162 300

Asia

Uusjakojen tukemisesta annetulla lailla säädetään kansallisesta uusjakojen tukijärjestelmästä. Kansallista tukea myönnettäessä on otettava huomioon myös Euroopan unionin valtion tukea koskeva lainsäädäntö.

Esityksen tavoitteena on mukauttaa kansallinen tukisääntely vastaamaan entistä yksiselitteisemmin EU:n valtiontukea koskevaa lainsäädäntöä.

Uusjakojen tukemislaissa säädettyä tuen myöntämismenettelyä ehdotetaan tarkistettavaksi lisäämällä lakiin tuen hakemista koskeva sääntely menettelyn selkeyttämiseksi. Lakiin ehdotetaan samalla tehtäväksi teknisluonteisia tarkistuksia lain luettavuuden parantamiseksi.

Valtiokonttori vastaa uusjakojen tukemisesta annetulla lailla säädetysti uusjakojen suorittamisesta valtiolle aiheutuvien kustannusten perimisestä. Eräiden maa- ja

metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin tehtäväksi annettua lakia ehdotetaan tarkistettavaksi teknisluoteisesti uusjakojen tukemisesta annettuun lakiin ehdotettujen tarkistusten johdosta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.5.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja

metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.